ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε αυτές τις πληροφορίες περί προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13, 14 του ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679 σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Mazda Austria GmbH καθώς και από τον διανομέα σας της Mazda σε σχέση με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας και την παροχή κάθε οχήματος, προϊόντος και υπηρεσίας που έχετε αγοράσει.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ AUTOONE MAZDA

 

Ενημέρωση  σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας σύμφωνα με τα άρθρα 13, 14 και 21 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016), εφεξής «ΓΚΠΔ». 

 

Η εταιρεία μας με την επωνυμία AUTOONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ και τους διακριτικούς τίτλους «AUTO ONE S.A.». και «AUTOONE JAPAN S.A.», η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ.240-242 και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής «Εταιρεία» ή «εμείς» ή «μας»),  customercare@autoone.gr, ως Εκτελών την Επεξεργασία και κατά περίπτωση ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας (π.χ. υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής οχήματος σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο, προσφορά και παραγγελία οχήματος), με το παρόν έγγραφό της, δηλώνει ότι αποτελεί πρώτιστη μέριμνά της η αποτελεσματική προστασία και η ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών και εν γένει συνεργατών της. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία δεσμεύεται να τηρεί και να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρουμένων των διατάξεων και προβλέψεων της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

Περαιτέρω, η Εταιρεία αναλαμβάνει να διαφυλάξει την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις ασφάλειας, όπως αυτές έχουν καθιερωθεί από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τους σχετικούς κανονισμούς, προκειμένου να αποτραπεί η απώλεια δεδομένων, η παράνομη ή αθέμιτη χρήση τους, καθώς και η πρόσβαση σ’ αυτά, άνευ εξουσιοδότησης.

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να συνδράμουν την Εταιρεία προκειμένου να ενημερώσει ή/και να εξασφαλίσει την ορθότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους, κοινοποιώντας της πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνσή τους, τα στοιχεία επικοινωνίας τους κ.λπ.

 

Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας:

AUTOONE S.A.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 240-242

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15231

Email: dpo@sigr.org 

 

Κατηγορίες δεδομένων, σκοποί επεξεργασίας, νομικές βάσεις και έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται με την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ’ ΓΚΠΔ

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, κυρίως τα ακόλουθα:

•  δεδομένα επικοινωνίας

Στοιχεία επικοινωνίας όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πελατών μας συλλέγονται όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τις υπηρεσίες μας ή κάνουν εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter) ή συμμετέχουν στους διαγωνισμούς και στις προωθητικές μας ενέργειες.

• προτιμήσεις

Πληροφορίες που παρέχετε σε εμάς σχετικά με τις προτιμήσεις σας, συμπεριλαμβανομένου του τύπου των οχημάτων που σας ενδιαφέρουν.

• δεδομένα χρήσης ιστοσελίδας & επικοινωνίας

Παρατηρούμε πώς χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και εάν ανοίγετε ή προωθείτε τις επικοινωνίες μας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που συλλέγονται μέσω cookies (λεπτομέρειες σχετικά με την χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Cookies της εταιρείας).

• πληροφορίες πωλήσεων και υπηρεσιών

Πληροφορίες που αφορούν αγορές, συμπεριλαμβανομένου του προτιμώμενου εμπόρου, της ταυτότητας πελάτη και του αριθμού σύμβασης, υπηρεσίες υποστήριξης και επισκευής, συμπεριλαμβανομένων παραπόνων και απαιτήσεων.

• πληροφορίες ιστορικού πελάτη

Πληροφορίες όπως ποσοστά ικανοποίησης πελατών, ληφθείσες προσφορές, δεδομένα αγοράς οχήματος συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου, της διαμόρφωσης, της ημερομηνίας αγοράς, της ημερομηνίας ταξινόμησης, του αριθμού πινακίδας, της ημερομηνίας παραγγελίας, της ημερομηνίας παράδοσης, του κατόχου του οχήματος, της τιμής αγοράς, πληροφορίες εγγύησης, στοιχεία αγοράς ανταλλακτικών, αξεσουάρ, δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τις επισκέψεις στο κατάστημα Διανομέα, τα ραντεβού σας, συμπεριλαμβανομένων διαγνωστικών δεδομένων, εργασιών που πραγματοποιήθηκαν και εγκαταστάθηκαν, αποτελέσματα καμπάνιας, συμμετοχή σε εκδηλώσεις (τοποθεσία, εταιρεία), ιστορικό παραπόνων, ιστορικό επισκευών.

•  στοιχεία διαμόρφωσης οχήματος

Πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις τρέχουσες ρυθμίσεις του οχήματός σας (όπως ταυτοποιούνται από τον Αριθμό Πλαισίου Οχήματος (VIN)).

•  δεδομένα υγείας (Α.Μ.Ε.Α.)

Στις περιπτώσεις πώλησης οχημάτων σε άτομα με ειδικές ανάγκες, συλλέγουμε εκείνα τα δεδομένα που αφορούν την υγεία και επιβάλλονται κάθε φορά από την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση της παροχής. 

•  στοιχεία τιμολόγησης

Τα στοιχεία των πελατών μας που είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση των υπηρεσιών μας, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση κατοικίας ή έδρας, το ΑΦΜ και το όνομα της Δ.Ο.Υ.

 

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα σας για τους κατωτέρω σκοπούς: 

 

 • την παροχή της ζητηθείσας υπηρεσίας  σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως μεταξύ της Εταιρείας και εσάς (π.χ. σύμβαση αγοράς οχήματος, ανταλλακτικών ή αξεσουάρ, σύμβαση μίσθωσης/χρηματοδότησης, παραγγελία συνεργείου/εγγύησης, διατήρηση του ψηφιακού αρχείου των υπηρεσιών σας, υπηρεσίες καλής θέλησης, Mazda Care) και την εφαρμογή των ζητηθέντων προσυμβατικών μέτρων (π.χ. test drive), συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων καθηκόντων φροντίδας, της διεκδίκησης νομικών αξιώσεων και υπεράσπισης σε νομικές διαφορές και της πρόληψης και διερεύνησης ποινικών αδικημάτων βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. β’ του ΓΚΠΔ, 
 • την εκπλήρωση της υποχρέωσης παρακολούθησης προϊόντος και την υλοποίηση οποιωνδήποτε εκστρατειών ανάκλησης  στο πλαίσιο έννομων υποχρεώσεων (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ’ ΓΚΠΔ),
 • τη διενέργεια ερευνών αγοράς και  ικανοποίησης πελατών με στόχο τη διαρκή βελτίωση παροχής προϊόντων και υπηρεσιών, την ανάλυση μέσω στατιστικών διαδικασιών με στόχο τη δημιουργία και παροχή  εξατομικευμένων προσφορών, καθώς και την υλοποίηση οποιωνδήποτε εκστρατειών δωρεάν σέρβις με βάση το έννομο συμφέρον της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ’ ΓΚΠΔ,
 • την απευθείας διαφήμιση (π.χ. πληροφορίες και υποστήριξη πελατών, προσκλήσεις για παρουσιάσεις προϊόντων, ειδοποιήσεις για τεχνικές καινοτομίες, αλλαγές ελαστικών, πληροφορίες και καμπάνιες υπηρεσιών, προσφορές μετά τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης/χρηματοδότησης, νέες επιλογές αγοράς, έρευνες ικανοποίησης πελατών) με βάση τη συγκατάθεσή σας (βλ. παρακάτω) σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α’ ΓΚΠΔ και, εφόσον αυτά επιτρέπονται επίσης χωρίς τη συγκατάθεσή σας, ιδίως ταχυδρομικά με βάση το έννομο συμφέρον της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ’ ΓΚΠΔ, 
 • την αποστολή ενημερωτικών, προωθητικών και προνομιακών προγραμμάτων,
 • την παροχή μοναδικών προνομίων που κατά καιρούς προσφέρει η Εταιρεία μας και
 • όταν και στο βαθμό που η επεξεργασία και η χρήση των δεδομένων σας απαιτείται από το νόμο, (π.χ. για τη συμμόρφωση με φορολογικές και εμπορικές περιόδους διατήρησης ή για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αναγνώρισης και καταγραφής βάσει του νόμου περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας) βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. γ’ ΓΚΠΔ.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες ή προσθήκες στους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων μπορείτε να βρείτε στα αντίστοιχα έγγραφα της σύμβασης, έντυπα, δήλωση συγκατάθεσης ή/και άλλες πληροφορίες που σας παρέχονται (π.χ. ως μέρος της χρήσης ή των όρων και προϋποθέσεών χρήσης του ιστοτόπου μας).

Αποδέκτες, συμπεριλαμβανομένων των διαβιβάσεων σε τρίτη χώρα με κατάλληλες διασφαλίσεις 

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα δύνανται να τύχουν επεξεργασίας από φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, εγκατεστημένα εντός ή/και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιαπωνία), τα οποία δρουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας μας  βάσει συγκεκριμένων συμβατικών υποχρεώσεων.

 

Η διαβίβαση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα θα γίνεται μόνο στο πλαίσιο συμμόρφωσης με νομικές υποχρεώσεις, στο πλαίσιο εκτέλεσης διαταγής δημοσίων αρχών και στο πλαίσιο άσκησης από την εταιρεία μας δικαιωμάτων της ενώπιον δικαστικών αρχών.

 

Στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων, η Εταιρεία δύναται να διαβιβάζει τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ρητώς συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης αυτών σε βάσεις δεδομένων τις οποίες διαχειρίζονται οντότητες, οι οποίες δρουν για λογαριασμό της Εταιρείας. Η διαχείριση των βάσεων δεδομένων και η επεξεργασία των δεδομένων σας θα γίνεται πάντοτε στο πλαίσιο των τεθέντων σκοπών επεξεργασίας και σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Αυτό περιλαμβάνει τη διαβίβαση, εάν είναι απαραίτητο, σε:

 

 • εκείνα τα εσωτερικά τμήματα ή οργανικές μονάδες που χρειάζονται τα δεδομένα σας για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών μας υποχρεώσεων ή στο πλαίσιο της επεξεργασίας και της υλοποίησης του εννόμου συμφέροντός μας,
 • MAZDA AUSTRIA GmbH, Ernst-Diez-Str. 3, 9020 Klagenfurt, Austria, https://www.mazda.at/, 
 • Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, Japan, www.mazda.com, ως κατασκευαστής βάσει της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004/915/EG της 27ης Δεκεμβρίου τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που εισήχθησαν το 2004, οι οποίες δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρ. L 385 της 29ης Δεκεμβρίου 2004, σ. 74 επ. και είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2004:385:FULL&from=LT, 
 • αντίστοιχο πάροχο χρηματοδοτικής μίσθωσης ή χρηματοδότησης, εάν θέλετε να συνάψετε σύμβαση μίσθωσης ή χρηματοδότησης, 
 • αντίστοιχο ασφαλιστή, εάν θέλετε να συνάψετε σύμβαση ασφάλισης ή επακόλουθη εγγύηση, 
 • εταιρείες εξωτερικών υπηρεσιών (π.χ. εξωτερικά κέντρα δεδομένων, υποστήριξη/συντήρηση εφαρμογών EDP/IT, πιστωτικές εταιρείες, αρχειοθέτηση, επεξεργασία εγγράφων, υπηρεσίες τηλεφωνικών κέντρων, καταστήματα επιστολών, τράπεζες, υπηρεσίες ταχυμεταφορών, logistics) και 
 • φοροτεχνικούς, δικηγόρους, δημόσιες Αρχές και δικαστήρια 

 

Διάρκεια διατήρησης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία υποβάλλονται στους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας θα τηρούνται από την Εταιρεία για την περίοδο που κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών και σύμφωνα με τις νομοθετικές προβλέψεις, ενδεικτικά:

 • για σκοπούς εκτέλεσης συμβάσεων και για την επιβολή ή υπεράσπιση της Εταιρείας έναντι αξιώσεων αστικού δικαίου που απορρέουν από τις συμβατικές ή νομικές υποχρεώσεις, που υφίστανται μαζί σας μέχρι το τέλος του έτους που ακολουθεί την παραγραφή των αντίστοιχων αμοιβαίων αξιώσεων,
 • για την παροχή της συμβατικής υπηρεσίας, η Εταιρεία δύναται να συνεχίσει να αποθηκεύει αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπως μπορεί να είναι απαραίτητο για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας σε σχέση με πιθανή ευθύνη που σχετίζεται με την παροχή της υπηρεσίας,
 • για σκοπούς άμεσης διαφήμισης έως ότου αντιταχθείτε στη χρήση των δεδομένων σας για διαφημιστικούς σκοπούς και
 • εφόσον και στον βαθμό που η αποθήκευση απαιτείται από το νόμο ή για την εκπλήρωση της υποχρέωσης παρακολούθησης του προϊόντος, τη διατήρηση της ασφάλειας και της βελτίωσης του προϊόντος ή για την τήρηση οποιασδήποτε αντίφασης διαφήμισης. 

 

Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Αυτό ισχύει επίσης για τη δημιουργία προφίλ, εφόσον συνδέεται με την άμεση διαφήμιση. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή - εάν η ένσταση για τη διαφήμιση στρέφεται κατά της MAZDA AUSTRIA GmbH, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την MAZDA AUSTRIA GmbH- χρησιμοποιώντας τα προαναφερθέντα στοιχεία επικοινωνίας. Εάν αντιτίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, τα δεδομένα σας δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για αυτούς τους σκοπούς.

 

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα, για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη  κατάστασή σας, να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας, όταν υπάρχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με τους όρους και προβλέψεις του άρθρου 21 του ΓΚΠΔ,   συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός σας για εναντίωση στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας,  τη δημιουργία προφίλ , εφόσον βασίζεται σε έννομα συμφέροντα. Εμείς ή η MAZDA AUSTRIA GmbH δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά δεδομένα εκτός εάν αποδειχθούν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία που υπερτερούν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή εάν η επεξεργασία χρησιμεύει για τη διεκδίκηση ή άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

 

Τα άλλα δικαιώματά σας 

Με την επιφύλαξη των αντίστοιχων νομικών απαιτήσεων, έχετε επίσης τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Το δικαίωμα πρόσβασης στα Δεδομένα Προσωπικού σας Χαρακτήρα, το οποίο σημαίνει το δικαίωμά σας να ενημερωθείτε από την εταιρεία μας αν τα Δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας και να έχετε πρόσβαση σε αυτά (άρθρο 15 ΓΚΠΔ).
 2. Το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής (το δικαίωμα στη λήθη) σημαίνει το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών στοιχείων σας και το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας σε περίπτωση που υπάρχει έννομο συμφέρον για τη διαγραφή αυτή (άρθρα 16-17 ΓΚΠΔ).
 3. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σημαίνει το δικαίωμα σας να ζητήσετε την αναστολή της επεξεργασίας όταν έχετε έννομο συμφέρον γι’ αυτό (άρθρο 18 ΓΚΠΔ)
 4. Το δικαίωμα φορητότητας σημαίνει το δικαίωμα σας να λάβετε τα Δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από τα μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμά σας να ζητήσετε να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα και σε άλλους υπευθύνους επεξεργασίας (άρθρο 20 ΓΚΠΔ).

 

Σύμφωνα με το άρθρο 77 ΓΚΠΔ, έχετε επίσης το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr) εάν πιστεύετε, ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν υποβάλλονται σε νόμιμη επεξεργασία.

 

Τροποποιήσεις

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δύναται ενίοτε να τροποποιηθεί. Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλουμε ή τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Η ημερομηνία ισχύος της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου αναγράφεται στην αρχή του κειμένου. Παρακαλούμε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα και ειδικά προτού προβείτε σε παροχή τυχόν νέων προσωπικών δεδομένων.

 

Επικοινωνία

Εάν έχετε τις οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία customercare@mazda-hellas.gr | 2106700500 και θα προβούμε σε κάθε δυνατή προσπάθεια να δώσουμε απάντηση στις ερωτήσεις σας.

 

Ενημέρωση για την προστασία του ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Έκδοση: Μάιος 2021, ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ 2.0 
       

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 13, 14 ΚΑΙ 21 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, εφεξής «ΓΚΠΔ») 

 

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την προστασία δεδομένων και σας ενημερώνουμε με την παρούσα για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας και για τις αξιώσεις και τα δικαιώματα που έχετε σύμφωνα με τους κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων.

Αρμόδιος φορέας για την επεςξεργασία δεδομένων και στοιχεία επικοινωνία

 

Αρμόδιος φορέας  όσον αφορά τη νομοθεσία  περί προστασίας των δεδομένων

Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων:

Mazda Austria GmbH

Mazda Austria GmbH
Ernst-Diez-Str. 3 Ernst-Diez-Str. 3
9020 Klagenfurt 9020 Klagenfurt
Αυστρία Αυστρία

Email: datenschutz@mazda.at

Email: datenschutz@mazda.at

 

1. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και άλλους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία δεδομένων. Το είδος των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία αναλυτικά και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται εξαρτάται από τις υπηρεσίες που ζητούνται ή συμφωνούνται. Περισσότερες λεπτομέρειες ή προσθήκες στους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων υπάρχουν στα συναφή συμβατικά έγγραφα, φόρμες, στη δήλωση συγκατάθεσης ή/και σε άλλη ενημέρωση που σας παρέχεται (π.χ. στο πλαίσιο χρήσης του ιστότοπού μας ή των όρων και προϋποθέσεών μας). Επιπλέον, η παρούσα ενημερωτική ανακοίνωση για την προστασία του απορρήτου μπορεί να επικαιροποιείται κατά καιρούς και η τρέχουσα έκδοση, καθώς και οι αρχειοθετημένες παλαιότερες εκδόσεις είναι διαθέσιμες στον ιστότοπό μας.

2.1 ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η’ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β‘ ΓΚΠΔ)

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εκτέλεσης των συμβάσεων που έχουμε συνάψει με εσάς και της εκτέλεσης των παραγγελιών σας. Ειδικότερα, η επεξεργασία εξυπηρετεί την προσήκουσα εκτέλεση/διαχείριση των συμβατικών σχέσεων στις οποίες είστε συμβαλλόμενο μέρος και, συγκεκριμένα:

 • τη σύμβαση αγοράς οχήματος, την παραγγελία σε συνεργείο/στο πλαίσιο εγγύησης
 • την εγγύηση του κατασκευαστή, την προαιρετική επέκταση εγγύησης, τη Mazda Europe Service, τη Mazda Care και άλλες υπηρεσίες 
 • την τήρηση του Ψηφιακού Αρχείου Σέρβις (Digital Service Record) 
 • πληρωμές που πραγματοποιούνται ως χειρονομία καλής θέλησης
 • την εφαρμογή ενεργειών δωρεάν σέρβις
 • προωθητικές ενέργειες έκπτωσης για άτομα με μειωμένη κινητικότητα 
 • επιδοτήσεις για τη χρηματοδότηση οχημάτων κ.τ.λ. 
 • απαντήσεις σε ερωτήσεις ή/και αιτήματα των πελατών ή/και πιθανών πελατών για υπηρεσίες μέσω του τηλεφωνικού κέντρου μας και την παροχή των εν λόγω ζητούμενων υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών επανάκλησης και των υπηρεσιών επιστροφής αναπάντητων κλήσεων).

 

Ωστόσο, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται επίσης σε επεξεργασία για την εφαρμογή μέτρων και τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων στο πλαίσιο προσυμβατικών σχέσεων, π.χ. με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε περίπτωση ερωτήσεων για δοκιμαστική οδήγηση (test drive). 

 

Σύμφωνα με τις παραγγελίες και τις επιθυμίες σας, παρέχουμε τις απαραίτητες υπηρεσίες, μέτρα και δραστηριότητες. Ουσιαστικά, αυτό περιλαμβάνει την επικοινωνία με εσάς για θέματα που αφορούν τη σύμβαση, τη δυνατότητα ελέγχου των συναλλαγών, των παραγγελιών και άλλων συμφωνιών, καθώς και τα αντίστοιχα έγγραφα για τον έλεγχο ποιότητας.

2.2 ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΝΝΟΜΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΣ Ή ΤΟΥ ΕΝΝΟΜΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΡΙΤΩΝ

(άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ’ ΓΚΠΔ)

Πέρα από την τρέχουσα εκτέλεση της σύμβασης ή του προσυμφώνου, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας εάν αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των εννόμων συμφερόντων μας ή των εννόμων συμφερόντων τρίτων, ειδικότερα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 

ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων,

στατιστική ανάλυση και αξιολόγηση αγοράς του αποθέματος οχημάτων και των μεταβολών του,

προστασία της υποστήριξης με βάση τη μάρκα από το εξουσιοδοτημένο δίκτυο της Mazda

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τη Mazda Austria GmbH και τη Mazda Motor Europe GmbH σε κεντρικά συστήματα του ομίλου εταιρειών Mazda για τον σκοπό της ασφάλειας των δεδομένων, της βελτιστοποίησης, του ελέγχου, της διαχείρισης και του αποδοτικότερου (και από πλευράς κόστους) σχεδιασμού των αντίστοιχων διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων (μεταξύ άλλων, με τη λειτουργία κοινών συστημάτων για τη διαχείριση δεδομένων πελατών, τις ηλεκτρονικές κρατήσεις υπηρεσιών, το eOffer),

διεξαγωγή τυποποιημένων αναλύσεων αγοράς για τις πωλήσεις και τις δραστηριότητες μετά την πώληση από τη Mazda Austria GmbH και τη Mazda Motor Europe GmbH βάσει ψευδωνυμοποιημένων, συνήθως συγκεντρωτικών δεδομένων για τις πωλήσεις και τις δραστηριότητες μετά την πώληση που είναι διαθέσιμα και στους αντιπροσώπους και δεν περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,

διεξαγωγή απευθείας διαφήμισης ή έρευνας αγοράς και σφυγμομετρήσεων, ιδιαίτερα μέσω ταχυδρομείου, εφόσον αυτό επιτρέπεται και χωρίς τη συγκατάθεσή σας και δεν έχετε εναντιωθεί στη χρήση των δεδομένων σας. Στη χρήση αυτή περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε σε έναν από τους αντιπροσώπους μας στο πλαίσιο της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών ή της χρήσης μιας υπηρεσίας μας (όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), προφίλ πελάτη, στοιχεία οχήματος, ιστορικό σέρβις, τεχνικά δεδομένα οχήματος, δεδομένα για τη χρήση της εφαρμογής MyMazda App ή των Υπηρεσιών Συνδεδεμένων Οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των προτιμήσεων) προκειμένου να σας αποστέλλονται πληροφορίες που έχουν προσαρμοστεί στις ανάγκες σας εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την αποστολή αυτών των πληροφοριών (βλ. πιο κάτω). Τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για αυτόν τον σκοπό χρησιμοποιούν τα προαναφερθέντα δεδομένα εν μέρει αυτόματα, για τη διαρκή βελτίωση των αντίστοιχων διαδικασιών,

στατιστικές αξιολογήσεις ή ανάλυση αγοράς,

συγκριτική αξιολόγηση,

θεμελίωση νομικών αξιώσεων και υποστήριξη σε νομικές διαφορές που δεν αποδίδονται άμεσα στη συμβατική σχέση,

περιορισμένη αποθήκευση των δεδομένων, εάν η διαγραφή τους δεν είναι δυνατή ή είναι δυνατή μόνο εάν καταβληθεί δυσανάλογη προσπάθεια λόγω του ειδικού χαρακτήρα της αποθήκευσης.

Για μερικές από τις προαναφερθείσες διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε κεντρικά συστήματα, της διεξαγωγής τυποποιημένων αναλύσεων αγοράς για τις πωλήσεις και τις δραστηριότητες μετά την πώληση και της επεξεργασίας δεδομένων σε συνδυασμό με εκστρατείες εμπορικής προώθησης, η Mazda Austria GmbH, η Mazda Motor Europe GmbH και, κατά περίπτωση, άλλες εταιρείες του ομίλου εταιρειών της Mazda έχουν συμφωνήσει σε ειδικούς κανονισμούς για τη διαβίβαση και την επεξεργασία δεδομένων με τους αντίστοιχους αντιπροσώπους, που θα διέπουν τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για συγκεκριμένους σκοπούς. Η Mazda Austria GmbH και η Mazda Motor Europe GmbH παρέχουν τα αντίστοιχα κεντρικά συστήματα (σε μερικές περιπτώσεις μόνο μέσω επεξεργασίας επί παραγγελία), συντονίζουν την κεντρική επεξεργασία δεδομένων σε επίπεδο αγοράς και πέραν των ορίων μιας αγοράς και χρησιμοποιούν επίσης τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα για τους δικούς τους επαγγελματικούς σκοπούς (π.χ. απευθείας εμπορική προώθηση ή αναλύσεις αγοράς εάν υπάρχει η αντίστοιχη νομική βάση, ενώ ο σχετικός αντιπρόσωπος χρησιμοποιεί τα συστήματα που παρέχονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων πώλησης και μετά την πώληση.  Κατόπιν αιτήματος, ο σχετικός αντιπρόσωπος θα σας παρέχει περιγραφή των ουσιωδών διατάξεων της παρούσας Σύμβασης στον βαθμό που προβλέπεται από τον νόμο. Τα αιτήματα για παροχή ενημέρωσης θα πρέπει συνήθως να απευθύνονται στον αντιπρόσωπό σας.  Ωστόσο, το υποκείμενο των δεδομένων εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει τα δικαιώματά του αναφορικά με τις προαναφερθείσες διαδικασίες επεξεργασίας και απέναντι στις προαναφερθείσες εταιρείες της Mazda που συμμετέχουν στην αντίστοιχη επεξεργασία, οι οποίες θα ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας σε αυτό το πλαίσιο.  

 

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διεξάγεται επίσης για τους εξής σκοπούς:

 

 • Λήψη πληροφοριών και ανταλλαγή δεδομένων με πιστωτικούς οργανισμούς, σε περιπτώσεις υπέρβασης του οικονομικού κινδύνου για εμάς·
 • Κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της δέουσας επιμέλειας κατά τις εταιρικές διαπραγματεύσεις πωλήσεων
 • Πρόληψη και έρευνα ποινικών αδικημάτων, εφόσον διεξάγεται αποκλειστικά για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων
 • Εσωτερικές και εξωτερικές έρευνες, εξουσιοδοτήσεις ασφαλείας
 • Προστασία και άσκηση των εταιρικών δικαιωμάτων μέσω κατάλληλων μέτρων, όπως η βιντεοεπιτήρηση για την προστασία των πελατών και των εργαζομένων μας, καθώς και για την εξασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων σε περίπτωση ποινικών αδικημάτων και την πρόληψή τους
 • Μέτρα για τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών και την εκπλήρωση γενικών υποχρεώσεων στο πλαίσιο της δέουσας επιμέλειας
 • Διαχείριση και έλεγχος από συνδεδεμένες εταιρείες (π.χ. τη μητρική εταιρεία) και εποπτικά όργανα ή σε περιπτώσεις ελέγχου (π.χ. λογιστικός έλεγχος)·

 

2.3 ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΑΣ

(άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α’ ΓΚΠΔ)

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για συγκεκριμένους σκοπούς (π.χ. χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  (email) σας για σκοπούς εμπορικής προώθησης) μπορεί επίσης να βασίζεται στη συγκατάθεσή σας. Κατά κανόνα, μπορείτε να την ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό ισχύει επίσης για την ανάκληση των δηλώσεων συγκατάθεσης που μας παρασχέθηκαν προτού τεθεί σε ισχύ ο ΓΚΠΔ, δηλαδή πριν από τις 25 Μαΐου 2018. Θα ενημερωθείτε ξεχωριστά για τους σκοπούς και τις συνέπειες της ανάκλησης ή της μη χορήγησης συγκατάθεσης στο συναφές κείμενο που αφορά τη συγκατάθεση.
Κατά γενικό κανόνα, η ανάκληση της συγκατάθεσης έχει μόνο μελλοντική και όχι αναδρομική ισχύ. Οι λειτουργίες επεξεργασίας που έλαβαν χώρα πριν από την ανάκληση δεν επηρεάζονται και εξακολουθούν να είναι νόμιμες.

 

2.4 ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΕΝΝΟΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

(άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο γ’ ΓΚΠΔ) Η’ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο ε’ ΓΚΠΔ).

Όπως όλοι όσοι συμμετέχουν σε  επιχειρήσεις, έτσι κι εμείς έχουμε ποικίλες νομικές υποχρεώσεις. Πρόκειται κυρίως για νομικές απαιτήσεις (π.χ. εμπορική και φορολογική νομοθεσία), καθώς επίσης και κανονιστικές ή άλλες επίσημες απαιτήσεις, κατά περίπτωση. 

Οι σκοποί της επεξεργασίας περιλαμβάνουν 

 • Εκπλήρωση της υποχρέωσης παρακολούθησης και επιτήρησης των προϊόντων, καθώς και εφαρμογή ενεργειών ανάκλησης στο πλαίσιο των νομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον νόμο περί ελαττωματικών προϊόντων.
 • Θεμελίωση νομικών αξιώσεων και υποστήριξη σε νομικές διαφορές.
 • Πρόληψη και διερεύνηση ποινικών αδικημάτων.
 • Κατά περίπτωση, έλεγχος ταυτότητας και ηλικίας, πρόληψη απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πρόληψη, καταπολέμηση και διερεύνηση χρηματοδότησης τρομοκρατικών ενεργειών και εγκλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο περιουσιακά στοιχεία, συγκρίσεις με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς αντιτρομοκρατικές λίστες, εκπλήρωση των υποχρεώσεων ελέγχου και αναφοράς στο πλαίσιο του φορολογικού δικαίου και αρχειοθέτηση δεδομένων για τους σκοπούς της προστασίας και της ασφάλειας δεδομένων, καθώς και διεξαγωγή ελέγχων από φορολογικές και άλλες αρχές.

 

Επιπλέον, η κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να καταστεί απαραίτητη στο πλαίσιο επίσημων/δικαστικών μέτρων με σκοπό τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων, την ποινική δίωξη ή την επιβολή αξιώσεων στο πλαίσιο του αστικού δικαίου.

 

3. ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΚΤΑΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥΣ

Στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών μας, επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εντός του επιτρεπτού πλαισίου τα οποία λαμβάνουμε από το εξουσιοδοτημένο δίκτυό μας και από άλλες εταιρείες (π.χ. ασφαλιστικές εταιρείες, παρόχους υπηρεσιών μίσθωσης και χρηματοδότησης) ή λοιπούς τρίτους (π.χ. πιστωτικούς οργανισμούς, εκδότες διευθύνσεων). Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε λάβει, παραλάβει ή αποκτήσει εντός επιτρεπτού πλαισίου από δημόσια προσβάσιμες πηγές και που ενδέχεται να επεξεργαστούμε (όπως από τηλεφωνικούς καταλόγους, εμπορικά μητρώα και μητρώα ενώσεων, ληξιαρχικά μητρώα, μητρώα οφειλετών, κτηματολογικά μητρώα, τον τύπο, το διαδίκτυο και άλλα μέσα). 

Στις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να συγκαταλέγονται ειδικότερα:

 • Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (όνομα, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, εθνικότητα, οικογενειακή κατάσταση, επάγγελμα/κλάδος, πρόσωπο επαφής, οδηγός και αντίστοιχα δεδομένα)
 • Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου και παρόμοια δεδομένα)
 • Στοιχεία εκμισθωτή και μισθωτή
 • Στοιχεία διεύθυνσης (στοιχεία καταχώρησης και αντίστοιχα δεδομένα)
 • Στοιχεία ταυτότητας και διπλώματος οδήγησης
 • Ιστορικό πελάτη (ιστορικό επαφών και παραπόνων)
 • Τεχνικά δεδομένα οχήματος συμπεριλαμβανομένων των διαγνωστικών δεδομένων
 • Πληροφορίες συντήρησης και επισκευής
 • Επιβεβαίωση πληρωμής/κάλυψης για τραπεζικές και πιστωτικές κάρτες
 • Πληροφορίες για την οικονομική σας κατάσταση (στοιχεία πιστοληπτικής ικανότητας συμπεριλαμβανομένης της πιστοληπτικής αξιολόγησης, δηλ. δεδομένα για την αξιολόγηση του οικονομικού ρίσκου)

 

4. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Η’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι αποδέκτες ή οι κατηγορίες αποδεκτών είναι

 

 • Στο πλαίσιο της εταιρείας μας, τα εσωτερικά τμήματα ή οι μονάδες του οργανισμού που χρειάζονται τα δεδομένα σας για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεών μας ή στο πλαίσιο της επεξεργασίας και εφαρμογής των έννομων συμφερόντων μας. 
 • Η Mazda Motors Corporation, 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, Ιαπωνία, www.mazda.com ως κατασκευαστής.
 • Οι συνεργάτες εκπλήρωσης της εγγύησης κινητικότητας.
 • Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι και επισκευαστές της Mazda με τους οποίους συνάπτετε μια επαγγελματική σχέση για προϊόντα και υπηρεσίες της Mazda, ανεξάρτητοι επισκευαστές στους οποίους δίνετε μια παραγγελία επισκευής για το όχημα/τα οχήματα Mazda σας και λοιποί πάροχοι υπηρεσιών, όπως ασφαλιστές, πάροχοι υπηρεσιών μίσθωσης και χρηματοδότησης.
 • Ο πλησιέστερος εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Mazda σε περίπτωση που ο δικός σας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Mazda δεν ανήκει πια στον οργανισμό πωλήσεων της Mazda Austria GmbH.

Η διαβίβαση δεδομένων σας σε εξωτερικές τοποθεσίες πραγματοποιείται αποκλειστικά 

 • σε σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης. 
 • Για τους σκοπούς της εκπλήρωσης νομικών απαιτήσεων σύμφωνα με τις οποίες υποχρεούμαστε να παρέχουμε πληροφορίες, να αναφέρουμε ή να διαβιβάζουμε δεδομένα ή όταν η διαβίβαση δεδομένων είναι προς το δημόσιο συμφέρον (βλ. άρθρο 2.4).
 • Εφόσον εξωτερικές εταιρείες υπηρεσιών επεξεργάζονται δεδομένα για λογαριασμό μας ως εκτελούντες την επεξεργασία ή εταιρείες στις οποίες έχει ανατεθεί η παροχή λειτουργιών (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών για τη Mazda Europe Service, την προαιρετική επέκταση εγγύησης, υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου, ταχυδρομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες εμπορικής προώθησης).
 • Βάσει του έννομου συμφέροντός μας ή του έννομου συμφέροντος τρίτων για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 2.2 (π.χ. κοινοποίηση σε αρχές, πιστωτικούς οργανισμούς, οργανισμούς είσπραξης οφειλών, δικηγόρους, δικαστήρια, εμπειρογνώμονες, εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο, επιτροπές και εποπτικά όργανα).
 • Εάν μας έχετε δώσει την άδειά σας για τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους.

 

Δεν θα διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης παραγγελιών, τα δεδομένα σας διέπονται από τις ίδιες προδιαγραφές ασφαλείας που ισχύουν στην εταιρεία μας. Σε άλλες περιπτώσεις, οι αποδέκτες μπορούν να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τα εν λόγω δεδομένα τούς κοινοποιήθηκαν.

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μας σχέσης. Η σχέση αυτή περιλαμβάνει επίσης τα προκαταρκτικά στάδια της σύμβασης (προσυμβατική έννομη σχέση) και την υπογραφή της σύμβασης. Επιπλέον, αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας σε περίπτωση εναντίωσης σε διαφημιστικές ενέργειες προκειμένου να συμμορφωθούμε σε αυτό το πλαίσιο.

Επίσης, διεπόμαστε από διάφορες υποχρεώσεις αποθήκευσης και καταγραφής που απορρέουν, μεταξύ άλλων, από τον Εμπορικό Κώδικα και τον Φορολογικό Κώδικα. Οι περίοδοι αποθήκευσης ή καταγραφής που προσδιορίζονται στους εν λόγω κώδικες ανέρχονται σε έως δέκα έτη από τη λήξη της επαγγελματικής σχέσης ή της προσυμβατικής έννομης σχέσης.

Επίσης, ειδικοί νομικοί κανόνες ενδέχεται να απαιτούν την τήρηση μεγαλύτερης περιόδου διατήρησης των δεδομένων. Η μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης των δεδομένων μπορεί επίσης να απορρέει από την υποχρέωσή μας να παρακολουθούμε τα προϊόντα και, σε αυτό το πλαίσιο, από εκστρατείες ανάκλησης ή εκστρατείες σέρβις που συνδέονται με το τέλος της διάρκειας ζωής του οχήματος.

Εάν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση συμβατικών ή νομικών υποχρεώσεων και δικαιωμάτων διαγράφονται σε τακτική βάση, εκτός εάν η περαιτέρω επεξεργασία τους σε προσωρινή βάση είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στο σημείο 2.2 λόγω υπερισχύοντος έννομου συμφέροντος. Το έννομο συμφέρον υπερισχύει, για παράδειγμα, εάν η διαγραφή δεν είναι δυνατή ή είναι δυνατή μόνο εάν καταβληθεί δυσανάλογη προσπάθεια λόγω του ειδικού χαρακτήρα της αποθήκευσης και η επεξεργασία για άλλους σκοπούς αποκλείεται λόγω της εφαρμογής κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

 

6. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ Ή ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Τα δεδομένα διαβιβάζονται σε φορείς που έχουν την έδρα τους σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) (στις αποκαλούμενες τρίτες χώρες) εάν η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας παραγγελίας/σύμβασης από ή με εσάς, εάν είναι υποχρεωτική βάσει νόμου (π.χ. φορολογικές υποχρεώσεις αναφοράς), εάν είναι προς το έννομο συμφέρον μας ή το έννομο συμφέρον τρίτου ή εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η επεξεργασία των δεδομένων σας σε τρίτη χώρα μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί σε σχέση με τη χρήση παρόχων υπηρεσιών στο πλαίσιο της επεξεργασίας κατά παραγγελία. Εάν δεν υπάρχει απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων στην εν λόγω χώρα, διασφαλίζουμε ότι τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας τυγχάνουν επαρκούς προστασίας και εγγύησης σύμφωνα με τους κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων της ΕΕ μέσω της σύναψης κατάλληλων συμβάσεων. Κατόπιν αιτήματος, θα σας παρέχουμε λεπτομερή στοιχεία.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις κατάλληλες ή επαρκείς εγγυήσεις και τη δυνατότητα λήψης αντιγράφου από τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, κατόπιν αιτήματος.

 

7. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Δεδομένα που αποθηκεύονται από τον οδηγό 

Όλα τα δεδομένα που μπορούν να αποθηκευτούν στο όχημα από τον ίδιο τον οδηγό, όπως επαφές τηλεφωνικού καταλόγου, προορισμοί πλοήγησης ή αγαπημένα, συνήθως μπορούν να διαγραφούν και πάλι από τον ίδιο τον οδηγό.

Επεξεργασία δεδομένων εντός οχήματος
Στο όχημά σας υπάρχουν εγκατεστημένες μονάδες ηλεκτρονικού ελέγχου. Οι μονάδες ελέγχου επεξεργάζονται δεδομένα που λαμβάνουν από αισθητήρες του οχήματος, για παράδειγμα, ή δεδομένα που αυτές παράγουν ή ανταλλάσσουν μεταξύ τους. Ορισμένες μονάδες ελέγχου είναι απαραίτητες για την ασφαλή λειτουργία του οχήματός σας, άλλες έχουν υποστηρικτική λειτουργία ενώ οδηγείτε (συστήματα βοήθειας οδηγού) και άλλες παρέχουν λειτουργίες άνεσης ή ψυχαγωγίας και ενημέρωσης.
Ακολούθως παρέχονται γενικές πληροφορίες για την επεξεργασία των δεδομένων εντός οχήματος. Περισσότερες πληροφορίες για τα συγκεκριμένα δεδομένα που συλλέγονται, αποθηκεύονται και διαβιβάζονται σε τρίτους στο όχημά σας, καθώς και για τον σκοπό τους υπάρχουν στην ενότητα για την προστασία των δεδομένων σε άμεση συσχέτιση με τις σημειώσεις για τα αντίστοιχα λειτουργικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις συναφείς οδηγίες λειτουργίας. Οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο και, ανάλογα με τον εξοπλισμό, και σε ψηφιακή μορφή στο όχημά σας.

 

Προσωπική αναφορά
Κάθε όχημα προσδιορίζεται από έναν μοναδικό αριθμό πλαισίου οχήματος. Ο εν λόγω αριθμός πλαισίου οχήματος είναι ανιχνεύσιμος και μπορεί να οδηγήσει στον σημερινό και τον προηγούμενο ιδιοκτήτη του οχήματος. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι ανίχνευσης δεδομένων που συλλέγονται από το όχημα σε σχέση με τον ιδιοκτήτη ή τον οδηγό, π.χ. μέσω του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος.
Τα δεδομένα που παράγονται ή κατέχονται από συσκευές ελέγχου μπορούν, ως εκ τούτου, να είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή να καταστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε ορισμένες περιπτώσεις. Ανάλογα με τα διαθέσιμα δεδομένα οχήματος, ενδέχεται να είναι εφικτή η συναγωγή συμπερασμάτων, για παράδειγμα, σχετικά με την οδηγική συμπεριφορά σας, την τοποθεσία σας ή την οδική διαδρομή ή τη συμπεριφορά χρήσης σας.

Τα δικαιώματά σας αναφορικά με την προστασία δεδομένων
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, έχετε ορισμένα δικαιώματα απέναντι στις εταιρείες που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
Σε αυτό το πλαίσιο, έχετε το δικαίωμα λήψης ανεμπόδιστης και αναλυτικής ενημέρωσης από τον κατασκευαστή καθώς και από τρίτους (π.χ. συμβαλλόμενες υπηρεσίες οδικής βοήθειας ή συνεργεία, παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών στο όχημα), εφόσον έχουν αποθηκεύσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το είδος και τον σκοπό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αποθηκευμένα, καθώς και για την προέλευσή τους. Το δικαίωμά σας στην ενημέρωση περιλαμβάνει επίσης την ενημέρωση για τη διαβίβαση δεδομένων σε άλλους φορείς.
Τα δεδομένα που αποθηκεύονται μόνο τοπικά στο όχημα μπορούν να αναγνωστούν με την υποστήριξη ειδικών, π.χ. σε ένα συνεργείο, εάν είναι απαραίτητο, αντί αμοιβής.

Νομικές απαιτήσεις για την κοινοποίηση δεδομένων
Στο πλαίσιο του νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου, οι κατασκευαστές υποχρεούνται γενικά σε κοινοποίηση των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα από τον κατασκευαστή στον βαθμό που απαιτείται σε μεμονωμένες περιπτώσεις κατ’ αίτημα κρατικών υπηρεσιών (π.χ. σε περίπτωση διεξαγωγής έρευνας για ένα ποινικό αδίκημα).
Στο πλαίσιο του ισχύοντος δικαίου, οι κρατικές αρχές είναι επίσης εξουσιοδοτημένες να προχωρούν σε ανάγνωση δεδομένων από τα ίδια τα οχήματα σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Σε περίπτωση ατυχήματος, για παράδειγμα, πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από τη μονάδα ελέγχου των αερόσακων και μπορούν να συνδράμουν στην εξιχνίαση των συνθηκών.

Οι κατασκευαστές υποχρεούνται επίσης να συλλέγουν και να διαβιβάζουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον αριθμό πλαισίου οχήματος (VIN) και πραγματικά δεδομένα των οχημάτων που έχουν καταχωρηθεί από την 01.01.2021 και μετά. Η συλλογή δεδομένων διεξάγεται από τη Mazda Motor Corporation ως κατασκευαστή με έμμεσο τρόπο, δηλαδή μέσω του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή του εξουσιοδοτημένου επισκευαστή της κάθε φορά που το όχημα έρχεται για σέρβις ή επισκευές ή για οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση. Τα δεδομένα θα λαμβάνονται από τη σειριακή θύρα διαγνωστικού ελέγχου επί του οχήματος (ΟΒD) του οχήματος και θα διαβιβάζονται στη Mazda Motor Corporation.

Τα πραγματικά δεδομένα είναι:

 • Για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα ελαφρά εμπορικά οχήματα που τροφοδοτούνται με κινητήρες εσωτερικής καύσης και τα υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα με φόρτιση εκτός οχήματος

- Συνολική κατανάλωση καυσίμων (κατά τη διάρκεια ζωής του οχήματος) 
- Συνολική διανυθείσα απόσταση (κατά τη διάρκεια ζωής του οχήματος)

 

 • Υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα με φόρτιση εκτός οχήματος 

o   Συνολική κατανάλωση καυσίμων (κατά τη διάρκεια ζωής του οχήματος) 

o   Συνολική διανυθείσα απόσταση (κατά τη διάρκεια ζωής του οχήματος) 

o   Συνολική κατανάλωση καυσίμων σε λειτουργία εξάντλησης φόρτισης (κατά τη διάρκεια ζωής του οχήματος) 

o   Συνολική κατανάλωση καυσίμων σε επιλεγόμενη από τον οδηγό λειτουργία αύξησης φόρτισης (κατά τη διάρκεια ζωής του οχήματος) 

o   Συνολική διανυθείσα απόσταση σε λειτουργία εξάντλησης φόρτισης με σβηστό κινητήρα (κατά τη διάρκεια ζωής του οχήματος) 

o   Συνολική διανυθείσα απόσταση σε λειτουργία εξάντλησης φόρτισης με αναμμένο κινητήρα (κατά τη διάρκεια ζωής του οχήματος) 

o   Συνολική διανυθείσα απόσταση σε επιλεγόμενη από τον οδηγό λειτουργία αύξησης φόρτισης (κατά τη διάρκεια ζωής του οχήματος) 

o   Συνολική ενέργεια δικτύου στην μπαταρία (κατά τη διάρκεια ζωής του οχήματος)

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο γ) ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 9 του Εκτελεστικού Κανονισμού 2021/392 της Επιτροπής σύμφωνα με τη σχετική έκδοση.

 

Ως ιδιοκτήτης οχήματος έχετε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να αρνηθείτε τη συλλογή αυτών των δεδομένων για τον σκοπό της διαβίβασής τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μπορείτε να γνωστοποιήσετε την άρνησή σας στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών μέσω email, τηλεφωνικά ή με τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας (Επικοινωνία). Παρακαλείσθε να αναφέρετε το όνομά σας και τον αριθμό πλαισίου οχήματος, ώστε να είμαστε σε θέση να επεξεργαστούμε καταλλήλως την άρνησή σας. Στοιχεία επικοινωνίας δημοσιεύονται στον ιστότοπο, στην ενότητα "Επικοινωνία").

 

Λειτουργικά δεδομένα οχήματος
Οι μονάδες ελέγχου επεξεργάζονται δεδομένα για τη λειτουργία του οχήματος.

Στα δεδομένα αυτά συγκαταλέγονται, παραδείγματος χάριν:

 

 • Πληροφορίες για την κατάσταση οχήματος (π.χ. ταχύτητα, επιτάχυνση κίνησης, πλευρική επιτάχυνση, σ.α.λ. τροχών, ένδειξη μη τοποθετημένης ζώνης ασφαλείας),
 • Περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. θερμοκρασία, αισθητήρας βροχής, αισθητήρας απόστασης).

Κατά κανόνα, αυτά τα δεδομένα είναι ρευστά, δεν αποθηκεύονται πέραν του χρόνου λειτουργίας και υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο από το ίδιο το όχημα. Οι μονάδες ελέγχου συχνά περιέχουν μνήμες δεδομένων. Αυτές χρησιμοποιούνται για την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του οχήματος, την καταπόνηση των εξαρτημάτων, τις απαιτήσεις συντήρησης, καθώς και τεχνικά γεγονότα και βλάβες σε μόνιμη ή προσωρινή βάση.

 

Τα ακόλουθα δεδομένα αποθηκεύονται ανάλογα με τον τεχνικό εξοπλισμό:

 • Η κατάσταση λειτουργίας μερών των συστημάτων (π.χ. επίπεδα πλήρωσης, πίεση ελαστικών, κατάσταση μπαταρίας),
 • Δυσλειτουργίες και ελαττώματα σε σημαντικά μέρη των συστημάτων (π.χ. προβολείς, φρένα),
 • Αντιδράσεις των συστημάτων σε ειδικές οδηγικές συνθήκες (π.χ. χρήση αερόσακου, ενεργοποίηση των συστημάτων ελέγχου σταθερότητας),
 • Πληροφορίες σχετικά με περιστατικά που προκαλούν βλάβες στο όχημα,
 • για τα ηλεκτρικά οχήματα, η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας υψηλής τάσης, η εκτιμώμενη εμβέλεια.

Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. όταν το όχημα έχει ανιχνεύσει μια δυσλειτουργία), μπορεί να είναι απαραίτητη η αποθήκευση δεδομένων που θα είναι, φυσικά, ρευστά.

Εάν κάνετε χρήση κάποιων υπηρεσιών (π.χ. υπηρεσίες επισκευής, εργασίες συντήρησης), τα αποθηκευμένα λειτουργικά δεδομένα μπορούν να ληφθούν και να χρησιμοποιηθούν μαζί με τον αριθμό πλαισίου οχήματος, εάν είναι απαραίτητο. Η λήψη από το όχημα μπορεί να πραγματοποιηθεί από υπαλλήλους του δικτύου σέρβις (π.χ. συνεργεία, κατασκευαστές) ή τρίτους (π.χ. υπηρεσίες οδικής βοήθειας). Το ίδιο ισχύει σε περιπτώσεις εγγύησης και στο πλαίσιο μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας.

Η λήψη των δεδομένων πραγματοποιείται συνήθως μέσω της νομικά προβλεπόμενης σύνδεσης για διαγνωστικό έλεγχο επί του οχήματος ("OBD") στο όχημα. Η λήψη των λειτουργικών δεδομένων αναφέρει τις τεχνικές συνθήκες του οχήματος ή μεμονωμένων εξαρτημάτων και συμβάλλει στη διάγνωση της βλάβης, τη συμμόρφωση με τις απορρέουσες από την εγγύηση υποχρεώσεις και τη βελτίωση της ποιότητας. Αυτά τα δεδομένα, ιδιαίτερα οι πληροφορίες για την καταπόνηση εξαρτημάτων, τα τεχνικά συμβάντα, τα λειτουργικά σφάλματα και άλλες βλάβες μεταδίδονται στον κατασκευαστή για αυτόν τον σκοπό μαζί με τον αριθμό πλαισίου οχήματος, ανάλογα με την περίπτωση. Επίσης, ο κατασκευαστής διέπεται από την ευθύνη προϊόντος. Ο κατασκευαστής χρησιμοποιεί τα λειτουργικά δεδομένα από οχήματα για αυτόν τον σκοπό, παραδείγματος χάριν στο πλαίσιο εκστρατειών ανάκλησης. Αυτά τα δεδομένα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο αξιώσεων που εγείρονται από πελάτες στο πλαίσιο των εγγυήσεων.

Οι μνήμες βλαβών στο όχημα μπορούν να ρυθμιστούν εκ νέου από μια εταιρεία σέρβις στο πλαίσιο των εργασιών επισκευής ή σέρβις ή κατ’ αίτημά σας.

Λειτουργίες άνεσης και ψυχαγωγίας και ενημέρωσης
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις άνεσης και τις εξατομικευμένες λειτουργίες στο όχημα και να τις τροποποιήσετε ή ρυθμίσετε εκ νέου ανά πάσα στιγμή.

Ανάλογα με τον αντίστοιχο εξοπλισμό, οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν π.χ.

 • Προσαρμογή των θέσεων καθισμάτων και τιμονιού,
 • Ρυθμίσεις σασί και κλιματικού ελέγχου,
 • Εξατομίκευση ρυθμίσεων όπως στην περίπτωση του εσωτερικού φωτισμού.
 • Στο πλαίσιο του επιλεγμένου εξοπλισμού, μπορείτε να εισαγάγετε τα δικά σας δεδομένα στις λειτουργίες ψυχαγωγίας και ενημέρωσης του οχήματος.
 • Ανάλογα με τον αντίστοιχο εξοπλισμό, οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν π.χ.
 • Δεδομένα πολυμέσων, όπως μουσική, ταινίες ή φωτογραφίες για αναπαραγωγή σε ένα ενσωματωμένο σύστημα πολυμέσων,
 • Δεδομένα καταλόγου διευθύνσεων για χρήση σε συνδυασμό με ένα ενσωματωμένο σύστημα hands-free ή ένα ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης,
 • Καταχωρημένοι προορισμοί πλοήγησης,
 • Δεδομένα για τη χρήση υπηρεσιών διαδικτύου.

 

Αυτά τα δεδομένα για τις λειτουργίες άνεσης και ψυχαγωγίας και ενημέρωσης μπορούν να είναι αποθηκευμένα τοπικά στο όχημα ή να υπάρχουν σε μια συσκευή που έχετε συνδέσει στο όχημα π.χ. smartphone, USB stick ή MP3 player). Εάν εσείς έχετε καταχωρήσει τα δεδομένα, μπορείτε να τα διαγράψετε ανά πάσα στιγμή.

Τα εν λόγω δεδομένα διαβιβάζονται από το όχημα μόνο κατ’ αίτημά σας, ιδιαίτερα κατά τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει.

 

Ενσωμάτωση smartphone, π.χ. Android Auto ή Apple CarPlay

Εάν το όχημά σας είναι ανάλογα εξοπλισμένο, μπορείτε να συνδέσετε το smartphone σας ή άλλη κινητή συσκευή στο όχημα, ώστε να μπορείτε να το ελέγξετε μέσω των ενσωματωμένων ελέγχων του οχήματος. Η εικόνα και ο ήχος του smartphone μπορούν να αποδοθούν μέσω του συστήματος πολυμέσων. Ταυτόχρονα, ορισμένες πληροφορίες διαβιβάζονται στο smartphone σας. Ανάλογα με το είδος ενσωμάτωσης, σε αυτές συγκαταλέγονται, για παράδειγμα, δεδομένα θέσης, λειτουργίας ημέρας/νύχτας και άλλες γενικές πληροφορίες οχήματος. Μπορείτε να ανατρέξετε στις οδηγίες λειτουργίας του αντίστοιχου οχήματος/συστήματος ψυχαγωγίας και ενημέρωσης.

 

Η ενσωμάτωση επιτρέπει τη χρήση επιλεγμένων εφαρμογών του smartphone, όπως την πλοήγηση ή την αναπαραγωγή μουσικής. Δεν υπάρχει περαιτέρω διαδραστικότητα μεταξύ του smartphone και του οχήματος και συγκεκριμένα, καμία ενεργή πρόσβαση στα δεδομένα οχήματος. Το είδος της περαιτέρω επεξεργασίας δεδομένων προσδιορίζεται από τον πάροχο της αντίστοιχης εφαρμογής. Εάν και ποιες ρυθμίσεις μπορείτε να προσαρμόσετε εξαρτάται από την αντίστοιχη εφαρμογή και το λειτουργικό σύστημα του smartphone σας.

Διαδικτυακές υπηρεσίες
Εάν το όχημά σας έχει σύνδεση δικτύου ασύρματης επικοινωνίας, αυτό επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του οχήματός σας και άλλων συστημάτων. Η σύνδεση δικτύου ασύρματης επικοινωνίας ενεργοποιείται από τη μονάδα πομποδέκτη του οχήματος ή μέσω ενός τερματικού κινητής συσκευής (π.χ. smartphone) που εσείς τοποθετείτε. Οι διαδικτυακές λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω της εν λόγω σύνδεσης δικτύου ασύρματης επικοινωνίας. Σε αυτές συγκαταλέγονται διαδικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές που παρέχονται σε εσάς από τον κατασκευαστή ή άλλους παρόχους.

Υπηρεσίες του κατασκευαστή
Στην περίπτωση των διαδικτυακών υπηρεσιών μας, οι αντίστοιχες λειτουργίες περιγράφονται από τη Mazda στο κατάλληλο σημείο (π.χ. στις οδηγίες λειτουργίας ή/και στον ιστότοπο της Mazda που λειτουργεί σε κάθε χώρα) και παρέχονται οι συναφείς πληροφορίες για την προστασία των δεδομένων. Για την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η ανταλλαγή δεδομένων για αυτόν τον σκοπό πραγματοποιείται μέσω προστατευμένης σύνδεσης, π.χ. με συστήματα τεχνολογίας των πληροφοριών που παρέχονται για αυτόν τον σκοπό. Οποιαδήποτε συλλογή, επεξεργασία και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υπερβαίνει τον σκοπό παροχής υπηρεσιών θα διεξάγεται μόνο βάσει νόμιμης άδειας, π.χ. στην περίπτωση ενός νομικά προβλεπόμενου συστήματος κλήσεων έκτακτης ανάγκης, μιας συμβατικής συμφωνίας ή βάσει συγκατάθεσης.

Μπορείτε να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τις υπηρεσίες και λειτουργίες (για μερικές από τις οποίες ισχύουν χρεώσεις) και, σε μερικές περιπτώσεις, ολόκληρη τη σύνδεση του δικτύου ασύρματης επικοινωνίας του οχήματος. Αυτό δεν περιλαμβάνει υποχρεωτικές βάσει νόμου λειτουργίες και υπηρεσίες, όπως το σύστημα κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

Υπηρεσίες τρίτων
Εάν χρησιμοποιείτε τις διαδικτυακές υπηρεσίες άλλων (τρίτων) παρόχων, αυτές οι υπηρεσίες υπόκεινται στην ευθύνη, καθώς και στις προϋποθέσεις περί χρήσης και προστασίας των δεδομένων του αντίστοιχου παρόχου. Ο κατασκευαστής δεν έχει καμία γενική επιρροή στην ανταλλαγή περιεχομένου που πραγματοποιείται κατά αυτόν τον τρόπο.

Ως εκ τούτου, σας καλούμε να ενημερώνεστε για το είδος, το πεδίο και τον σκοπό της συλλογής και χρήσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των υπηρεσιών τρίτων που παρέχονται από τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών.

 

Επεξεργασία δεδομένων σε οχήματα με υπηρεσίες συνδεσιμότητας

 

Όλα τα συνδεδεμένα οχήματά μας διαθέτουν μια μονάδα ελέγχου τηλεματικής (Telematic Control Unit – TCU) που ενεργοποιείται κατά ή πριν την παράδοση του οχήματος και επιτρέπει στον κατασκευαστή να συλλέγει, να μεταδίδει και να αναλύει τηλεματικά δεδομένα σε σχέση με τις επιδόσεις, τη χρήση, τη λειτουργία και την κατάσταση του οχήματος, την παρακολούθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας και την εξασφάλιση της ασφάλειας του οχήματος και του συστήματος πληροφοριών του.

 

Σε περίπτωση διερεύνησης προβλημάτων κατά παραγγελία, τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάλυση μπορούν να προβληθούν και από απόσταση στους υπαλλήλους του δικτύου σέρβις (π.χ. συνεργεία), τους τεχνικούς της Mazda ή τρίτους (π.χ. υπηρεσίες οδικής βοήθειας). (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β) ή στοιχείο στ) ΓΚΠΔ - επεξεργασία στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης ή βάσει έννομου συμφέροντος). 

 

Η μονάδα ελέγχου τηλεματικής (TCU) μπορεί να απενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή διακόπτοντας τη συλλογή δεδομένων του οχήματος με τη χρήση της "Λειτουργίας διακοπής" που προσφέρει το σύστημα Mazda Connect.

 

Για τις αναλυτικές δηλώσεις απορρήτου σχετικά με τα συνδεδεμένα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων σχετικά με τις υπηρεσίες συνδεσιμότητας που παρέχονται σε σχέση την εφαρμογή MyMazda App, μπορείτε να ανατρέξετε στο www.mazda.eu/en/mazda-in-europe.

 


Η πολιτική απορρήτου μας, καθώς και οι πληροφορίες για την προστασία δεδομένων αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιούμε σύμφωνα με τα άρθρα 13, 14 και 21 ΓΚΠΔ ενδέχεται να μεταβάλλονται κατά καιρούς. Θα δημοσιεύουμε τυχόν αλλαγές σε αυτόν τον ιστότοπο ή/και θα απευθυνόμαστε γραπτώς σε εσάς προσωπικά για να σας ενημερώσουμε για τυχόν αλλαγές. Παλαιότερες εκδόσεις είναι διαθέσιμες προς προβολή στο αρχείο.

8. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υπό ορισμένες συνθήκες, μπορείτε να διεκδικήσετε από εμάς την εφαρμογή των δικαιωμάτων σας για την προστασία των δεδομένων

 • Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε ενημέρωση από εμάς σχετικά με τα δεδομένα σας τα οποία έχουμε αποθηκεύσει σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ (εάν είναι απαραίτητο με περιορισμούς).
 • Κατ’ αίτημά σας, θα προχωρούμε σε διόρθωση των δεδομένων σας τα οποία έχουμε αποθηκεύσει σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ εάν είναι ανακριβή ή εσφαλμένα.
 • Εάν το επιθυμείτε, θα προχωρήσουμε σε διαγραφή των δεδομένων σας σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 17 ΓΚΠΔ, υπό την προϋπόθεση ότι άλλοι νομικοί κανόνες (π.χ. νομοθετικές υποχρεώσεις διατήρησης ή οι περιορισμοί) ή ένα υπερισχύον συμφέρον από πλευράς μας (π.χ. για την υποστήριξη των δικαιωμάτων και αξιώσεών μας) δεν την εμποδίζουν.
 • Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ, μπορείτε να μας ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
 • Επίσης, μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ βάσει του οποίου πρέπει να παύσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας. Ωστόσο, το εν λόγω δικαίωμα εναντίωσης ισχύει μόνο στην περίπτωση πολύ ιδιαίτερων συνθηκών της προσωπικής σας κατάστασης και τα δικαιώματα της εταιρείας μας είναι πιθανό να έρχονται σε σύγκρουση με το δικαίωμά σας για εναντίωση στην επεξεργασία.
 • Επίσης, έχετε το δικαίωμα λήψης των δεδομένων σας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 ΓΚΠΔ σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή μετάδοσής τους σε τρίτους.
 • Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ (βλ. ενότητα 2.3.).
 • Επίσης, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή προστασίας των δεδομένων (άρθρο 77 ΓΚΠΔ). Ωστόσο, σας συστήνουμε να απευθύνετε πάντοτε την καταγγελία σας στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας σε πρώτο βαθμό.
 • Τα αιτήματά σας για άσκηση των δικαιωμάτων σας θα πρέπει, όπου είναι δυνατό, να απευθύνονται γραπτώς στην πιο πάνω διεύθυνση ή απευθείας στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας.

9. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θα πρέπει να παρέχετε μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία και την εκτέλεση μιας επαγγελματικής σχέσης ή στο πλαίσιο μιας προσυμβατικής σχέσης μαζί μας ή τα δεδομένα που είμαστε εκ του νόμου υποχρεωμένοι να συλλέγουμε. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, δεν θα μπορούμε εν γένει να προχωρήσουμε σε σύναψη ή υπογραφή της σύμβασης. Στα δεδομένα αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνονται και δεδομένα που απαιτούνται σε μεταγενέστερο χρόνο κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σχέσης. Εάν απαιτήσουμε επιπρόσθετα δεδομένα από εσάς, θα ενημερωθείτε ξεχωριστά για τον προαιρετικό χαρακτήρα της λήψης πληροφοριών.

 

10. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ)

Δεν χρησιμοποιούμε εντελώς αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 22 ΓΚΠΔ. Εάν τυχόν χρησιμοποιήσουμε μια διαδικασία αυτού του είδους στο μέλλον, θα σας παράσχουμε ξεχωριστή σχετική ενημέρωση εφόσον υφίσταται υποχρέωση ενημέρωσης βάσει νόμου.
Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας εν μέρει για τον σκοπό της αξιολόγησης ορισμένων προσωπικών πτυχών (κατάρτιση προφίλ).

 

Για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε στοχευμένες πληροφορίες και συμβουλές για προϊόντα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία αξιολόγησης. Τα εργαλεία αυτά επιτρέπουν τον σχεδιασμό προϊόντων, την επικοινωνία και τη διαφήμιση, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής έρευνας αγοράς και σφυγμομετρήσεων, βάσει αναγκών.

 

Πληροφορίες σχετικά με την εθνικότητα και ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 9 ΓΚΠΔ δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 ΓΚΠΔ

1.      Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας που διεξάγεται βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ (επεξεργασία δεδομένων βάσει εξισορρόπησης συμφερόντων) ή του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο ε) ΓΚΠΔ (επεξεργασία δεδομένων προς το δημόσιο συμφέρον) εάν υπάρχουν λόγοι που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Αυτό ισχύει και για την κατάρτιση προφίλ βάσει αυτής της διάταξης κατά την έννοια του άρθρου 4 ΓΚΠΔ.

Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν εκτός εάν μπορούμε να καταδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας ή η επεξεργασία χρησιμοποιείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 

2.      Ενδέχεται επίσης να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης. Εάν δεν επιθυμείτε τη λήψη διαφημίσεων, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη λήψη ανά πάσα στιγμή, κάτι που ισχύει και για την κατάρτιση προφίλ εφόσον συνδέεται με την εν λόγω απευθείας διαφήμιση. Θα λάβουμε υπόψη την εναντίωση που εκφράζετε και στο μέλλον.
Δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία για αυτούς τους σκοπούς.


Η εναντίωση μπορεί να εκφραστεί χωρίς επίσημες διατυπώσεις και, εάν είναι δυνατόν, θα πρέπει να απευθύνεται στη Mazda Austria GmbH, Ernst-Diez-Str.3, 9020 Klagenfurt, Αυστρία. 

II. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ

Χρήση cookies

Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που περιέχουν δεδομένα από επισκεφθέντες ιστότοπους ή τομείς (domain) και αποθηκεύονται από ένα πρόγραμμα περιήγησης στον υπολογιστή του χρήστη. Τα cookies χρησιμοποιούνται κυρίως για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με έναν χρήστη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του ή μετά από αυτή στο πλαίσιο μιας διαδικτυακής προσφοράς. Οι αποθηκευμένες πληροφορίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν, παραδείγματος χάριν, πληροφορίες για τις ρυθμίσεις γλώσσας σε έναν ιστότοπο, την κατάσταση σύνδεσης, το καλάθι αγορών ή την τοποθεσία παρακολούθησης ενός βίντεο. Ο όρος "cookies" περιλαμβάνει επίσης άλλες τεχνολογίες που εκτελούν τις ίδιες λειτουργίες όπως τα cookies (π.χ. όταν τα στοιχεία χρήστη αποθηκεύονται με τη χρήση ψευδώνυμων διαδικτυακών αναγνωριστικών, γνωστών και ως "αναγνωριστικών χρήστη").

Τα cookies διακρίνονται στα ακόλουθα είδη και λειτουργίες:

Προσωρινά cookies (γνωστά και ως cookies συνεδρίας): Τα προσωρινά cookies διαγράφονται το αργότερο αφού ο χρήστης εξέλθει από μια διαδικτυακή προσφορά και κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί.

Μόνιμα cookies: Τα μόνιμα cookies παραμένουν αποθηκευμένα ακόμα και αφού κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης. Παραδείγματος χάριν, η κατάσταση σύνδεσης μπορεί να αποθηκευτεί ή το προτιμώμενο περιεχόμενο μπορεί να εμφανιστεί απευθείας όταν ο χρήστης επισκεφθεί πάλι έναν ιστότοπο. Κατά τον ίδιο τρόπο, τα ενδιαφέροντα των χρηστών που χρησιμοποιούνται για σκοπούς μέτρησης της απήχησης ή εμπορικής προώθησης μπορούν να αποθηκευτούν σε αυτά τα cookies.

Cookies πρώτου μέρους: Τα cookies πρώτου μέρους προέρχονται από τον διαχειριστή του ιστότοπου. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του επισκέπτη και την παραγωγή ουσιαστικών αναφορών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου, την προσαρμογή του στις ανάγκες των χρηστών ή/και την ανάπτυξη στρατηγικών εμπορικής προώθησης. Αυτά τα δεδομένα δεν είναι προσβάσιμα σε όλους τους τομείς (domain).

Cookies τρίτου μέρους (γνωστά και ως cookies στόχευσης): Τα cookies τρίτου μέρους προέρχονται από διαφημιστές και δεν τοποθετούνται από τον διαχειριστή του ιστότοπου. Αυτά τα cookies καθιστούν δυνατή την αναγνώριση ενός επισκέπτη του ιστότοπου, τη συλλογή πληροφοριών για σκοπούς διαφήμισης, εξατομικευμένου περιεχομένου, καθώς και στατιστικής ανάλυσης.

Απαραίτητα (γνωστά και ως βασικά ή απολύτως απαραίτητα) cookies: Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου και καθιστούν δυνατές, παραδείγματος χάριν, λειτουργίες σχετικά με την ασφάλεια. Περιλαμβάνουν επίσης, μεταξύ άλλων, την αποθήκευση δεδομένων σύνδεσης ή την επιλογή γλώσσας μέσω των αποκαλούμενων cookies συνεδρίας. Διαγράφονται όταν το πρόγραμμα περιήγησης είναι κλειστό και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν από εσάς.

Cookies ευκολίας χρήσης, στατιστικής ανάλυσης και εμπορικής προώθησης: Επίσης, τα cookies χρησιμοποιούνται συνήθως στο πλαίσιο μετρήσεων απήχησης και όταν τα συμφέροντα ή η συμπεριφορά ενός χρήστη (π.χ. η προβολή ορισμένου περιεχομένου, η χρήση λειτουργιών κ.τ.λ.) σε μεμονωμένους ιστότοπους αποθηκεύονται σε ένα προφίλ χρήστη. Τα προφίλ αυτά χρησιμοποιούνται, παραδείγματος χάριν, για να προβάλουν στους χρήστες περιεχόμενο που αντιστοιχεί στα πιθανά ενδιαφέροντά τους. Αυτή η διαδικασία αναφέρεται και ως "παρακολούθηση", δηλαδή παρακολουθεί τα πιθανά ενδιαφέροντα των χρηστών. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε cookies ή τεχνολογίες "παρακολούθησης", θα σας ενημερώνουμε με ξεχωριστή υπόμνηση στη δήλωση προστασίας δεδομένων μας ή στο πλαίσιο της λήψης συγκατάθεσης.

 

Σημειώσεις σχετικά με τις νομικές βάσεις: Η νομική βάση επί της οποίας επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν με τη χρήση cookies εξαρτάται από το εάν ζητάμε τη συγκατάθεσή σας. Εάν ζητήσουμε και λάβουμε από εσάς τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η δηλωμένη συγκατάθεσή σας. Διαφορετικά, τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία με τη βοήθεια των cookies, υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει των εννόμων συμφερόντων μας (π.χ. για την επιχειρηματική λειτουργία της διαδικτυακής προσφοράς μας και τη βελτίωσή της) ή, εάν η χρήση των cookies είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών μας.

Περίοδος αποθήκευσης: Ανατρέξτε στη λίστα των cookies στη διεύθυνση www.mazda.de/cookies για να ενημερωθείτε σχετικά με την περίοδο αποθήκευσης των αντίστοιχων cookies. 

αντίστοιχων cookies. 

Αποθήκευση των δεδομένων των cookies βάσει συγκατάθεσης: Χρησιμοποιούμε μια διαδικασία διαχείρισης της συγκατάθεσης για τα cookies κατά την οποία η συγκατάθεση των χρηστών για τη χρήση των cookies ή την επεξεργασία και τους παρόχους που αναφέρονται στη εν λόγω διαδικασία διαχείρισης μπορεί να ληφθεί και να αποτελέσει αντικείμενο διαχείρισης και ανάκλησης από τους χρήστες. Η δήλωση συγκατάθεσης αποθηκεύεται προκειμένου να μην είναι απαραίτητη η επανάληψη του αιτήματος, καθώς και για να είναι δυνατό να αποδειχθεί η λήψη συγκατάθεσης σύμφωνα με τη νομική υποχρέωση. Η αποθήκευση μπορεί να πραγματοποιηθεί στον διακομιστή ή/σε ένα cookie (το αποκαλούμενο "opt-in cookie", δηλ. cookie συγκατάθεσης), ή με τη συνδρομή παρόμοιων τεχνολογιών) προκειμένου να είναι δυνατή η αντιστοίχιση της συγκατάθεσης με ένα χρήστη ή τη συσκευή του. 

Είδη δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Δεδομένα χρήσης (π.χ. επισκεφθέντες ιστότοποι, ενδιαφέρον για ορισμένο περιεχόμενο, ώρες πρόσβασης), μεταδεδομένα/δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. στοιχεία συσκευής, διευθύνσεις ΙΡ).

Υποκείμενα των δεδομένων: Χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστότοπων, χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών).

Νομική βάση: Συγκατάθεση (άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α) ΓΚΠΔ), Έννομα συμφέροντα (άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ).

Υπηρεσίες cloud

Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες λογισμικού που είναι προσβάσιμες μέσω του διαδικτύου και λειτουργούν στους διακομιστές των παρόχων τους (τις αποκαλούμενες "υπηρεσίες cloud" που αναφέρονται και ως "λογισμικό ως υπηρεσία") για τους ακόλουθους σκοπούς: αποθήκευση και διαχείριση εγγράφων, διαχείριση ημερολογίου, αποστολή email, φύλλων δεδομένων και παρουσιάσεων, ανταλλαγή εγγράφων, περιεχομένου και πληροφοριών με συγκεκριμένους αποδέκτες ή δημοσίευση ιστοσελίδων, εντύπων ή άλλου περιεχομένου και πληροφοριών, καθώς και συζητήσεων και συμμετοχής σε ηχoδιασκέψεις και βιντεοδιασκέψεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία και να αποθηκεύονται στους διακομιστές των παρόχων εφόσον είναι μέρος των διαδικασιών επικοινωνίας με την εταιρεία μας ή υποβάλλονται κατά άλλον τρόπο σε επεξεργασία από εμάς όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να περιλαμβάνουν, ειδικότερα, βασικά δεδομένα και στοιχεία επικοινωνίας των χρηστών, δεδομένα για συναλλαγές, συμβάσεις, άλλες διαδικασίες και το περιεχόμενό τους. Οι πάροχοι υπηρεσιών cloud επεξεργάζονται επίσης δεδομένα χρήσης και μεταδεδομένα που χρησιμοποιούνται από εκείνους για λόγους ασφαλείας και βελτιστοποίησης των υπηρεσιών.

Εάν χρησιμοποιούμε υπηρεσίες cloud για την παροχή φορμών ή άλλων εγγράφων και περιεχομένου σε άλλους χρήστες ή δημόσιους ιστότοπους, οι πάροχοι μπορούν να αποθηκεύουν cookies σε συσκευές χρηστών για τους σκοπούς ανάλυσης δεδομένων ιστού ή για να θυμούνται τις ρυθμίσεις των χρηστών (π.χ. σε περίπτωση ελέγχου των μέσων).

Σημειώσεις για τις νομικές βάσεις: Εάν ζητήσουμε συγκατάθεση για τη χρήση των υπηρεσιών cloud, η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση. Επίσης, η χρήση τους μπορεί να αποτελεί συνιστώσα των (προ)συμβατικών υπηρεσιών μας, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση των υπηρεσιών cloud έχει συμφωνηθεί σε αυτό το πλαίσιο. Διαφορετικά, τα δεδομένα χρηστών υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει των εννόμων συμφερόντων μας (δηλαδή το συμφέρον για αποδοτικές και ασφαλείς διαδικασίες διαχείρισης και συνεργασίας)

 

 • Είδη δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: δεδομένα καταλόγου (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις), στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. email, αριθμοί τηλεφώνου), δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικές φόρμες), δεδομένα χρήσης (π.χ. επισκεφθέντες ιστότοποι, ενδιαφέρον για συγκεκριμένο περιεχόμενο, ώρες πρόσβασης), μεταδεδομένα/δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. στοιχεία συσκευής, διευθύνσεις ΙΡ).
 • Επηρεαζόμενα πρόσωπα: Πελάτες, υπάλληλοι (π.χ. υπάλληλοι, υποψήφιοι υπάλληλοι, πρώην υπάλληλοι), ενδιαφερόμενα μέρη, συνεργάτες επικοινωνίας.
 • Σκοποί επεξεργασίας: Γραφειακές και οργανωτικές διαδικασίες.
 • Νομική βάση: Συγκατάθεση (άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α) ΓΚΠΔ), Εκτέλεση της σύμβασης και πληροφορίες πριν από τη σύμβαση (άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο β) ΓΚΠΔ), Έννομα συμφέροντα (άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ).

 

Ενημερωτικά έντυπα και ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις

Αποστέλλουμε ενημερωτικά έντυπα, email και άλλες ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις (στο εξής "ενημερωτικό έντυπο") μόνο με τη συγκατάθεση των αποδεκτών ή με νόμιμη άδεια. Εάν το περιεχόμενο ενός ενημερωτικού εντύπου περιγράφεται ειδικότερα κατά τη διάρκεια της εγγραφής, είναι καθοριστικής σημασίας για τη συγκατάθεση του χρήστη. Ειδάλλως, τα ενημερωτικά έντυπα περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας και την εταιρεία μας.

Για να εγγραφείτε για τη λήψη των ενημερωτικών εντύπων μας, σε γενικές γραμμές αρκεί να δώσετε τη διεύθυνση email σας. Ωστόσο, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να δώσετε τον τίτλο και το όνομά σας προκειμένου το ενημερωτικό έντυπο να απευθύνεται σε εσάς προσωπικά ή περαιτέρω στοιχεία εάν απαιτούνται για τους σκοπούς του ενημερωτικού εντύπου.

Διαγραφή και περιορισμός επεξεργασίας: Ενδέχεται να αποθηκεύουμε διευθύνσεις email χρηστών που έχουν εξαιρεθεί από τη λήψη ενημερωτικών εντύπων για διάστημα έως και τριών ετών βάσει των εννόμων συμφερόντων μας προτού τις διαγράψουμε, ώστε να είμαστε σε θέση να αποδείξουμε την μέχρι πρότινος ληφθείσα συγκατάθεση. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων θα περιορίζεται στον σκοπό της ενδεχόμενης υπεράσπισης έναντι αξιώσεων. Μεμονωμένα αιτήματα διαγραφής είναι δυνατό να υποβληθούν ανά πάσα στιγμή, υπό την προϋπόθεση ότι επιβεβαιώνεται ταυτόχρονα η προηγούμενη ύπαρξη συγκατάθεσης. Σε περίπτωση υποχρέωσης μόνιμης συμμόρφωσης με αιτήματα αντίθεσης στη λήψη, διατηρούμε το δικαίωμα να αποθηκεύουμε τη διεύθυνση email σε μια λίστα εξαίρεσης (την αποκαλούμενη "λίστα εξαίρεσης") αποκλειστικά και μόνο για αυτόν τον σκοπό.

Η καταγραφή της διαδικασίας εγγραφής πραγματοποιείται βάσει των εννόμων συμφερόντων μας για τους σκοπούς απόδειξης της δέουσας διαδικασίας.

Σημειώσεις για τη νομική βάση: Το ενημερωτικό έντυπο αποστέλλεται βάσει της συγκατάθεσης των αποδεκτών ή, εάν δεν απαιτείται συγκατάθεση, βάσει των εννόμων συμφερόντων μας για απευθείας εμπορική προώθηση, εάν και στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τον νόμο, δηλ. σε περίπτωση υφιστάμενης διαφήμισης σε πελάτες. Η διαδικασία εγγραφής καταγράφεται βάσει των εννόμων συμφερόντων μας προκειμένου να αποδειχθεί ότι διεξήχθη σύννομα.

Περιεχόμενο: Πληροφορίες σχετικά με εμάς, τις υπηρεσίες, εκστρατείες και προσφορές μας.

Ανάλυση και μετρήσεις επιδόσεων: Τα ενημερωτικά έντυπα περιέχουν το αποκαλούμενο "web beacon", ένα αρχείο σε μέγεθος εικονοστοιχείου που ανακτάται από τον διακομιστή μας όταν το ενημερωτικό έντυπο ανοίγει ή, εάν χρησιμοποιούμε πάροχο υπηρεσιών αποστολής, από τον διακομιστή του παρόχου. Στο πλαίσιο αυτής της ανάκτησης, συγκεντρώνονται αρχικά τεχνικές πληροφορίες όπως στοιχεία για το πρόγραμμα περιήγησης και το σύστημά σας, καθώς και για τη διεύθυνση ΙΡ σας και την ώρα ανάκτησης. 

Οι εν λόγω πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την τεχνική βελτίωση του ενημερωτικού εντύπου μας βάσει των τεχνικών δεδομένων ή των ομάδων-στόχος και της αναγνωστικής συμπεριφοράς τους βάσει των τοποθεσιών ανάκτησης (που μπορούν να προσδιοριστούν με τη βοήθεια της διεύθυνσης ΙΡ) ή των ωρών πρόσβασης. Στο πλαίσιο αυτής της ανάλυσης προσδιορίζεται επίσης εάν τα ενημερωτικά έντυπα άνοιξαν, πότε άνοιξαν και ποιοι σύνδεσμοι πατήθηκαν. Για τεχνικούς λόγους, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να αντιστοιχιστούν με μεμονωμένους αποδέκτες των ενημερωτικών εντύπων. Ωστόσο, δεν είναι η πρόθεσή μας ούτε η πρόθεση του παρόχου υπηρεσιών αποστολής, εάν χρησιμοποιείται, να παρατηρεί μεμονωμένους χρήστες. Αντιθέτως, χρησιμοποιούμε τις αναλύσεις για να προσδιορίσουμε τις αναγνωστικές συνήθειες των χρηστών μας και να προσαρμόσουμε το περιεχόμενό μας σε αυτές ή για να αποστείλουμε διαφορετικό περιεχόμενο σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των χρηστών μας.

Η αξιολόγηση του ενημερωτικού εντύπου και οι μετρήσεις απήχησής του διεξάγονται, σύμφωνα με τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών, βάσει των εννόμων συμφερόντων μας για τον σκοπό της χρήσης ενός φιλικού για τον χρήστη και ασφαλούς συστήματος ενημερωτικών εντύπων που εξυπηρετεί τα επιχειρηματικά μας συμφέροντα και ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των χρηστών.

Η ξεχωριστή ανάκληση της συγκατάθεσης για τις μετρήσεις επιδόσεων, δυστυχώς, δεν είναι δυνατή. Σε αυτή την περίπτωση, η εγγραφή για τη λήψη του ενημερωτικού εντύπου πρέπει να ακυρωθεί εξ ολοκλήρου ή να εκφραστεί η αντίθεση σε αυτή.

Προϋπόθεση για τη χρήση δωρεάν υπηρεσιών: Η συγκατάθεση για την αποστολή επικοινωνίας μπορεί να ζητηθεί υπό προϋποθέσεις ως προαπαιτούμενο για τη χρήση δωρεάν υπηρεσιών (π.χ. πρόσβαση σε ορισμένο περιεχόμενο ή συμμετοχή σε ορισμένες προωθητικές ενέργειες). 

Αποστολή μέσω SMS: Οι ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις μπορούν επίσης να αποστέλλονται μέσω μηνυμάτων κειμένου SMS (ή αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω SMS εάν η εξουσιοδότηση αποστολής, π.χ. η συγκατάθεση, περιλαμβάνει την αποστολή μόνο μέσω SMS).

Είδη δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: δεδομένα καταλόγου (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις), στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. διευθύνσεις email, αριθμοί τηλεφώνου), μεταδεδομένα/δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. στοιχεία συσκευής, διευθύνσεις ΙΡ), δεδομένα χρήσης (π.χ. επισκεφθέντες ιστότοποι, ενδιαφέρον για συγκεκριμένο περιεχόμενο, ώρες πρόσβασης).

Υποκείμενα των δεδομένων: Συνεργάτες επικοινωνίας, χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστότοπων, χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών).

Σκοποί επεξεργασίας: απευθείας εμπορική προώθηση (π.χ. μέσω email ή ταχυδρομείου), παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο σύμβασης και εξυπηρέτηση πελατών.

Νομική βάση: Συγκατάθεση (άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α) ΓΚΠΔ), Έννομα συμφέροντα (άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ).

Εξαίρεση από τη λήψη: Μπορείτε να ακυρώσετε τη λήψη του ενημερωτικού εντύπου μας ανά πάσα στιγμή, δηλαδή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να εκφράσετε την αντίθεσή σας στη συνέχιση της λήψης. Θα βρείτε ένα σύνδεσμο για την ακύρωση λήψης του ενημερωτικού εντύπου στο τέλος κάθε ενημερωτικού εντύπου ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις δυνατότητες επικοινωνίας που παρέχονται ως άνω, κατά προτίμηση μέσω email, για αυτόν τον σκοπό.

Υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται και πάροχοι υπηρεσιών:

DNN Headquarters

401 Congress Ave, Suite 2650

Austin, TX 78701, ΗΠΑ

Κληρώσεις και διαγωνισμοί

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων σε κληρώσεις και διαγωνισμούς μόνο σύμφωνα με τις συναφείς διατάξεις για την προστασία των δεδομένων, εφόσον η επεξεργασία είναι συμβατικά απαιτούμενη για την παροχή, την εφαρμογή και τη διαχείριση των κληρώσεων, οι συμμετέχοντες έχουν συναινέσει στην επεξεργασία ή η επεξεργασία εξυπηρετεί τα έννομα συμφέροντά μας (π.χ. για την ασφάλεια των κληρώσεων ή την προστασία των συμφερόντων μας κατά της κατάχρησης μέσω της πιθανής συλλογής διευθύνσεων ΙΡ κατά την υποβολή δηλώσεων συμμετοχής στις κληρώσεις).

Εάν οι συνεισφορές των συμμετεχόντων δημοσιευτούν στο πλαίσιο των διαγωνισμών (π.χ. στο πλαίσιο μιας ψηφοφορίας ή παρουσίασης των συμμετοχών στον διαγωνισμό ή των νικητών ή στο πλαίσιο αναφοράς στον διαγωνισμό), θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι τα ονόματα των συμμετεχόντων μπορούν επίσης να δημοσιευτούν υπό αυτές τις συνθήκες. Οι συμμετέχοντες μπορούν να αντιταχθούν σε αυτή την πρακτική ανά πάσα στιγμή.

Εάν ο διαγωνισμός πραγματοποιηθεί σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα ή μέσο κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook ή Instagram, αναφερόμενα στο εξής ως "διαδικτυακή πλατφόρμα"), θα ισχύουν και οι διατάξεις της αντίστοιχης πλατφόρμας για τη χρήση και την προστασία των δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι είμαστε υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που παρέχονται από τους συμμετέχοντες στο πλαίσιο του διαγωνισμού και ότι οι ερωτήσεις σχετικά με τον διαγωνισμό θα πρέπει να απευθύνονται σε εμάς.

Τα δεδομένα των συμμετεχόντων θα διαγράφονται αμέσως μετά τη λήξη του διαγωνισμού όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για να ενημερωθούν οι νικητές ή δεν αναμένονται πλέον ερωτήσεις για τον διαγωνισμό. Κατ’ αρχήν, τα δεδομένα των συμμετεχόντων θα διαγράφονται το αργότερο εντός έξι μηνών από τη λήξη του διαγωνισμού. Τα δεδομένα των νικητών μπορούν να διατηρούνται για μεγαλύτερο διάστημα, π.χ. για να είναι δυνατό να απαντηθούν ερωτήσεις σχετικά με τα έπαθλα ή για να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις σε σχέση με τα έπαθλα. Σε αυτή την περίπτωση, η περίοδος διατήρησης εξαρτάται από το είδος του επάθλου και ανέρχεται σε διάστημα έως και τριών ετών σε περίπτωση προϊόντων ή υπηρεσιών, παραδείγματος χάριν, προκειμένου να είναι δυνατή η επεξεργασία αξιώσεων που εγείρονται στο πλαίσιο εγγύησης. Επίσης, τα δεδομένα των συμμετεχόντων μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερο διάστημα, π.χ. με τη μορφή αναφοράς σχετικά με την κλήρωση των επάθλων σε διαδικτυακά και μη διαδικτυακά μέσα.

Εάν τα δεδομένα συλλέχθηκαν και για άλλους σκοπούς στο πλαίσιο του διαγωνισμού, η επεξεργασία και η περίοδος διατήρησης θα διέπονται από την ενημέρωση για την προστασία δεδομένων σχετικά με την εν λόγω χρήση των δεδομένων (π.χ. σε περίπτωση εγγραφής για τη λήψη ενημερωτικού εντύπου στο πλαίσιο ενός διαγωνισμού).

 

 • Είδη δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: δεδομένα καταλόγου (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις), δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικές φόρμες).
 • Ενδιαφερόμενα πρόσωπα: Οι συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς.
 • Σκοποί της επεξεργασίας: Διεξαγωγή κληρώσεων και διαγωνισμών.
 • Νομική βάση: Εκτέλεση της σύμβασης και ερωτήσεις πριν από τη σύμβαση (άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο β) ΓΚΠΔ).

Ανάλυση δεδομένων ιστού, παρακολούθηση και βελτιστοποίηση

Η ανάλυση δεδομένων ιστού (αναφερόμενη και ως "μέτρηση απήχησης") χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει τη ροή των επισκεπτών στη διαδικτυακή προσφορά μας και μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες για τη συμπεριφορά, τα ενδιαφέροντα ή δημογραφικά στοιχεία σχετικά με τους επισκέπτες, όπως ηλικία ή φύλο, ως ψευδώνυμες τιμές. Με τη βοήθεια της ανάλυσης της απήχησης, μπορούμε, για παράδειγμα, να αναγνωρίσουμε τι ώρα η διαδικτυακή προσφορά μας ή οι λειτουργίες ή το περιεχόμενό της χρησιμοποιούνται συχνότερα ή να απευθύνουμε πρόσκληση για εκ νέου χρήση. Παρομοίως, μπορούμε να καταλάβουμε ποιοι τομείς χρήζουν βελτιστοποίησης. 

Πέρα από την ανάλυση δεδομένων ιστού, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε διαδικασίες διεξαγωγής δοκιμών, π.χ. για να δοκιμάσουμε και να βελτιστοποιήσουμε διάφορες εκδόσεις της διαδικτυακής προσφοράς μας ή των συνιστωσών της.

Για αυτούς τους σκοπούς, τα αποκαλούμενα "προφίλ χρήστη" μπορούν να δημιουργηθούν και να αποθηκευτούν σε ένα αρχείο (το αποκαλούμενο "cookie") ή παρόμοιες διαδικασίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον ίδιο σκοπό. Στις εν λόγω πληροφορίες ενδέχεται να περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με το προβληθέν περιεχόμενο, τους επισκεφθέντες ιστότοπους και τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν εκεί, καθώς και τεχνικά στοιχεία όπως για το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε, το σύστημα υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε και πληροφορίες για τις ώρες χρήσης. Εάν οι χρήστες έχουν συναινέσει στη συλλογή των δεδομένων τοποθεσίας τους, αυτά μπορούν επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία, ανάλογα με τον πάροχο.

Οι διευθύνσεις ΙΡ των χρηστών αποθηκεύονται επίσης. Ωστόσο, χρησιμοποιούμε μια διαδικασία απόκρυψης ΙΡ (δηλ. ψευδωνυμοποίηση μέσω σύμπτυξης της διεύθυνσης ΙΡ) για την προστασία των χρηστών. Εν γένει, δεν αποθηκεύονται πραγματικά δεδομένα χρηστών (όπως διευθύνσεις email ή ονόματα) στο πλαίσιο της ανάλυσης δεδομένων ιστού, της δοκιμής Α/Β και της βελτιστοποίησης, αλλά ψευδώνυμα. Αυτό σημαίνει ότι εμείς, όπως και οι πάροχοι του λογισμικού που χρησιμοποιείται, δεν γνωρίζουμε την πραγματική ταυτότητα των χρηστών, αλλά μόνο τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στα προφίλ τους για τον σκοπό των αντίστοιχων διαδικασιών.

Σημειώσεις για τις νομικές βάσεις: Όπου ζητάμε από τους χρήστες τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση τρίτων παρόχων, η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι η συγκατάθεση. Διαφορετικά, τα δεδομένα χρηστών υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει των εννόμων συμφερόντων μας (δηλαδή το συμφέρον για αποδοτικές, οικονομικές και φιλικές στον αποδέκτη υπηρεσίες). Σε αυτό το πλαίσιο, θα θέλαμε επίσης να σας παραπέμψουμε στις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies που περιέχονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

 • Υποκείμενα των δεδομένων: Χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστότοπων, χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών).
 • Σκοποί επεξεργασίας: Μετρήσεις απήχησης (π.χ. στατιστικά στοιχεία για την πρόσβαση, αναγνώριση των επισκεπτών που επιστρέφουν), παρακολούθηση (π.χ. κατάρτιση προφίλ βάσει των ενδιαφερόντων/της συμπεριφοράς, χρήση cookies), μετρήσεις μετατροπών (μετρήσεις της αποτελεσματικότητας των μέτρων εμπορικής προώθησης), κατάρτιση προφίλ (δημιουργία προφίλ χρηστών).
 • Μέτρα ασφαλείας: απόκρυψη IP (ψευδωνυμοποίηση της διεύθυνσης ΙΡ).
 • Νομική βάση: Συγκατάθεση (άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α) ΓΚΠΔ), Έννομα συμφέροντα (άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ).

 

Διαδικτυακή εμπορική προώθηση

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς διαδικτυακής εμπορικής προώθησης που μπορεί να περιλαμβάνουν, ειδικότερα, διαφημιστικό χώρο για εμπορική προώθηση ή προβολή προωθητικού ή άλλου περιεχομένου (συνολικά το "Περιεχόμενο") βάσει των πιθανών ενδιαφερόντων των χρηστών και των μετρήσεων της αποτελεσματικότητάς της. 

Για αυτούς τους σκοπούς, δημιουργούνται και αποθηκεύονται σε ένα αρχείο (το αποκαλούμενο "cookie") τα λεγόμενα προφίλ χρήστη ή χρησιμοποιούνται παρόμοιες διαδικασίες, μέσω των οποίων αποθηκεύονται πληροφορίες για τον χρήστη σχετικά με την παρουσίαση του προαναφερθέντος περιεχομένου. Σε αυτές τις πληροφορίες ενδέχεται να περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με το προβληθέν περιεχόμενο, τους επισκεφθέντες ιστότοπους, τα online δίκτυα που χρησιμοποιήθηκαν, αλλά και πληροφορίες για τους συνεργάτες επικοινωνίας και τεχνικά στοιχεία όπως το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε, το σύστημα υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και πληροφορίες για τις ώρες χρήσης. Εάν οι χρήστες έχουν συναινέσει στη συλλογή των δεδομένων τοποθεσίας τους, αυτά μπορούν επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία.

Οι διευθύνσεις ΙΡ των χρηστών αποθηκεύονται επίσης. Ωστόσο, χρησιμοποιούμε διαθέσιμες διαδικασίες απόκρυψης ΙΡ (δηλ. ψευδωνυμοποίηση μέσω σύμπτυξης της διεύθυνσης ΙΡ) για την προστασία των χρηστών. Εν γένει, δεν αποθηκεύονται πραγματικά δεδομένα χρηστών (όπως διευθύνσεις email ή ονόματα) στο πλαίσιο της διαδικασίας διαδικτυακής εμπορικής προώθησης, αλλά ψευδώνυμα. Αυτό σημαίνει ότι εμείς, όπως και οι πάροχοι των διαδικασιών διαδικτυακής εμπορικής προώθησης, δεν γνωρίζουμε την πραγματική ταυτότητα των χρηστών, αλλά μόνο τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στα προφίλ τους.

Οι πληροφορίες στα προφίλ αποθηκεύονται συνήθως στα cookies ή μέσω παρόμοιων διαδικασιών. Αυτά τα cookies μπορούν σε μεταγενέστερο χρόνο να αναγνωστούν γενικά σε άλλους ιστότοπους που χρησιμοποιούν την ίδια διαδικασία διαδικτυακής προώθησης και να αναλυθούν για τον σκοπό της προβολής περιεχομένου, καθώς και να συμπληρωθούν με περαιτέρω δεδομένα και να αποθηκευτούν στον διακομιστή του παρόχου διαδικασιών διαδικτυακής εμπορικής προώθησης.

Κατ’ εξαίρεση, πραγματικά δεδομένα ενδέχεται να συνδέονται με τα προφίλ. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, εάν οι χρήστες είναι μέλη ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης, τις διαδικασίες διαδικτυακής εμπορικής προώθησης του οποίου χρησιμοποιούμε, και το εν λόγω μέσο κοινωνικής δικτύωσης συνδέει τα προφίλ χρηστών με τα προαναφερθέντα δεδομένα. Επισημαίνεται ότι οι χρήστες μπορούν να συνάψουν περαιτέρω συμβάσεις με τους παρόχους, π.χ. δίνοντας τη συγκατάθεσή τους στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής.

Κατ’ αρχήν, αποκτάμε πρόσβαση μόνο σε συνοπτικά στοιχεία σχετικά με την επιτυχία των διαφημίσεών μας. Ωστόσο, στο πλαίσιο των λεγόμενων μετρήσεων μετατροπών, μπορούμε να ελέγξουμε ποια από τις μεθόδους διαδικτυακής εμπορικής προώθησης που χρησιμοποιούμε έχει οδηγήσει στη λεγόμενη μετατροπή, δηλαδή, π.χ., στη σύναψη σύμβασης με την εταιρεία μας. Οι μετρήσεις μετατροπών χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ανάλυση της επιτυχίας των μέτρων εμπορικής προώθησης που εφαρμόζουμε.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, σας ζητάμε να υποθέσετε ότι τα cookies που χρησιμοποιούνται θα αποθηκεύονται για μια περίοδο δύο ετών.

Σημειώσεις για τις νομικές βάσεις: Όπου ζητάμε από τους χρήστες τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση τρίτων παρόχων, η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι η συγκατάθεση. Διαφορετικά, τα δεδομένα χρηστών υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει των εννόμων συμφερόντων μας (δηλαδή το συμφέρον για αποδοτικές, οικονομικές και φιλικές στον αποδέκτη υπηρεσίες). Σε αυτό το πλαίσιο, θα θέλαμε επίσης να σας παραπέμψουμε στις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies που περιέχονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Στόχευση με το Google Analytics: Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για την προβολή των διαφημίσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των υπηρεσιών διαφήμισης της Google και των υπηρεσιών των συνεργατών της μόνο σε χρήστες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη δική μας διαδικτυακή προσφορά ή που διαθέτουν ορισμένα χαρακτηριστικά (π.χ. ενδιαφέρον για ορισμένα θέματα ή προϊόντα που προσδιορίζονται με βάση τους επισκεφθέντες ιστότοπους), τα οποία μεταδίδουμε στην Google (τα αποκαλούμενα "Κοινά επαναληπτικού μάρκετινγκ" ή "Κοινά του Google Analytics"). Με τη βοήθεια των Κοινών επαναληπτικού μάρκετινγκ, θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι οι διαφημίσεις μας αντιστοιχούν στα πιθανά ενδιαφέροντα των χρηστών.

Google Universal Analytics: Χρησιμοποιούμε το Google Analytics υπό τη μορφή του Universal Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/2790010?hl=de&ref_topic=6010376). Το "Universal Analytics" αναφέρεται σε μια διαδικασία του Google Analytics κατά την οποία διεξάγεται ανάλυση χρήστη βάσει ενός ψευδώνυμου αναγνωριστικού χρήστη και έτσι δημιουργείται ένα ψευδώνυμο προφίλ χρήστη με τις πληροφορίες από τη χρήση διαφόρων συσκευών (η αποκαλούμενη "παρακολούθηση διασταυρούμενων συσκευών").

Εικονοστοιχείο παρακολούθησης του Facebook και δημιουργία ομάδας-στόχου (Προσαρμοσμένα κοινά): Με τη βοήθεια του εικονοστοιχείου παρακολούθησης του Facebook (ή αντίστοιχων λειτουργιών για τη μετάδοση δεδομένων συμβάντων ή στοιχείων επικοινωνίας μέσω διεπαφών σε εφαρμογές), το Facebook είναι δυνατό να προσδιορίσει τους επισκέπτες της διαδικτυακής προσφοράς μας ως ομάδα-στόχο για την προβολή διαφημίσεων (οι αποκαλούμενες "διαφημίσεις του Facebook"). Αντιστοίχως, χρησιμοποιούμε το εικονοστοιχείου παρακολούθησης του Facebook για την προβολή διαφημίσεων του Facebook που πραγματοποιούνται από εμάς μόνο σε εκείνους του χρήστες του Facebook και στο πλαίσιο των υπηρεσιών συνεργατών που συνεργάζονται με το Facebook (το αποκαλούμενο "Audience Network" https://www.facebook.com/audiencenetwork/) οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και για τη διαδικτυακή προσφορά μας ή διαθέτουν ορισμένα χαρακτηριστικά (π.χ. ενδιαφέρον για ορισμένα θέματα ή προϊόντα που προσδιορίζονται με βάση τους επισκεφθέντες ιστότοπους), τα οποία μεταδίδουμε στο Facebook (τα αποκαλούμενα "Προσαρμοσμένα κοινά"). Με τη βοήθεια του εικονοστοιχείου παρακολούθησης του Facebook, θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι οι διαφημίσεις του Facebook αντιστοιχούν στα πιθανά ενδιαφέροντα των χρηστών και ότι δεν έχουν παρενοχλητικό χαρακτήρα. Επιπλέον, με τη βοήθεια του εικονοστοιχείου παρακολούθησης του Facebook, μπορούμε να παρακολουθήσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων του Facebook για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης και έρευνας αγοράς, εξετάζοντας εάν οι χρήστες ανακατευθύνθηκαν στον ιστότοπό μας αφού έκαναν κλικ σε μια διαφήμιση του Facebook (οι αποκαλούμενες "μετρήσεις μετατροπών").

Είμαστε υπεύθυνοι από κοινού με τη Facebook Ireland Ltd. για τη συλλογή ή τη λήψη κατά τη μετάδοση (αλλά όχι την περαιτέρω επεξεργασία) "Δεδομένων συμβάντων" τα οποία συλλέγει ή λαμβάνει κατά τη μετάδοση η Facebook μέσω του εικονοστοιχείου παρακολούθησης του Facebook και παρόμοιων χαρακτηριστικών (π.χ. διεπαφών) που λειτουργούν στις διαδικτυακές προσφορές μας για τους εξής σκοπούς: α) την προβολή πληροφοριών διαφήμισης περιεχομένου που έχουν σχέση με τα πιθανολογούμενα συμφέροντα των χρηστών, β) την παράδοση μηνυμάτων εμπορικής και συναλλακτικής φύσης (π.χ. τη στόχευση χρηστών μέσω του Facebook Messenger), γ) τη βελτίωση της παροχής διαφημίσεων και την εξατομίκευση χαρακτηριστικών και περιεχομένου (π.χ. τη βελτίωση του προσδιορισμού του περιεχομένου ή των πληροφοριών διαφήμισης που είναι συναφή με τα πιθανολογούμενα συμφέροντα των χρηστών), γ) τη βελτίωση της παροχής διαφημίσεων και την εξατομίκευση χαρακτηριστικών και περιεχομένου (π.χ. τη βελτίωση του προσδιορισμού του περιεχομένου ή των πληροφοριών διαφήμισης που είναι πιθανόν συναφή με τα πιθανολογούμενα συμφέροντα των χρηστών). Έχουμε συνάψει ειδική σύμβαση με τη Facebook ("Προσθήκη για τον υπεύθυνο επεξεργασίας", https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), η οποία διέπει ειδικότερα τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να τηρεί η Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) και στην οποία η Facebook έχει συμφωνήσει να εκπληρώνει τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων (δηλ. οι χρήστες μπορούν, για παράδειγμα, να αποστέλλουν αιτήματα ενημέρωσης ή διαγραφής απευθείας στη Facebook). Σημείωση: Όταν η Facebook παρέχει σε εμάς μετρήσεις, αναλύσεις και αναφορές (που είναι συγκεντρωτικές, δηλ. δεν αποκτούν στοιχεία μεμονωμένων χρηστών και τα στοιχεία παρέχονται ανώνυμα σε εμάς), η εν λόγω επεξεργασία δεν διεξάγεται με κοινή μας ευθύνη αλλά βάσει μιας σύμβασης κατά παραγγελία επεξεργασίας ("Όροι επεξεργασίας δεδομένων", https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing) (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) και, αναφορικά με την επεξεργασία στις ΗΠΑ, βάσει τυποποιημένων συμβατικών ρητρών ("Προσθήκη της Facebook για τη διαβίβαση δεδομένων στην ΕΕ", https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Τα δικαιώματα των χρηστών (συγκεκριμένα, σε σχέση με την ενημέρωση, τη διαγραφή, την εναντίωση και την υποβολή καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή) δεν περιορίζονται από τις συμβάσεις με τη Facebook.

Εκτενής αντιστοίχιση για το εικονοστοιχείο παρακολούθησης του Facebook: Πέρα από την επεξεργασία δεδομένων συμβάντων στο πλαίσιο χρήσης του εικονοστοιχείου παρακολούθησης του Facebook (ή αντίστοιχων λειτουργιών, π.χ. σε εφαρμογές), τα στοιχεία επικοινωνίας (δεδομένα που ταυτοποιούν μεμονωμένα άτομα, όπως ονόματα, διευθύνσεις email και αριθμοί τηλεφώνου) συλλέγονται επίσης από το Facebook στο πλαίσιο της διαδικτυακής προσφοράς μας ή μεταδίδονται στο Facebook. Η επεξεργασία στοιχείων επικοινωνίας χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ομάδων-στόχων (τα αποκαλούμενα "Προσαρμοσμένα κοινά") με σκοπό την προβολή περιεχομένου και πληροφοριών διαφήμισης που προσανατολίζονται στα πιθανολογούμενα ενδιαφέροντα των χρηστών. Η συλλογή, μετάδοση και σύγκριση δεδομένων που είναι διαθέσιμα στο Facebook δεν διεξάγεται σε απλό κείμενο αλλά με τη μορφή των αποκαλούμενων "τιμών κατακερματισμού", δηλαδή μαθηματικών αναπαραστάσεων των δεδομένων (αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, κατά την αποθήκευση κωδικών πρόσβασης). Μετά την αντιστοίχιση για τον σκοπό της δημιουργίας ομάδων-στόχων, τα στοιχεία επικοινωνίας διαγράφονται. Τα στοιχεία επικοινωνίας υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει μιας σύμβασης επεξεργασίας δεδομένων παραγγελιών που έχει συναφθεί με τη Facebook Ireland Ltd. ("Όροι και προϋποθέσεις επεξεργασίας δεδομένων", https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing), βάσει των "Όρων και προϋποθέσεων ασφάλειας δεδομένων" (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) και, αναφορικά με την επεξεργασία στις ΗΠΑ, βάσει τυποποιημένων συμβατικών ρητρών ("Προσθήκη της Facebook για τη διαβίβαση δεδομένων στην ΕΕ", https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των στοιχείων επικοινωνίας υπάρχουν στους "Όρους χρήσης για τα επαγγελματικά εργαλεία του Facebook", https://www.facebook.com/legal/technology_terms.

Facebook - δημιουργία ομάδων-στόχων μέσω αναφόρτωσης δεδομένων: Μεταδίδουμε στοιχεία επικοινωνίας (ονόματα, διευθύνσεις email και αριθμούς τηλεφώνου) σε μορφή λίστας στο Facebook με σκοπό τη δημιουργία ομάδων-στόχων (τα αποκαλούμενα "Προσαρμοσμένα κοινά") για την προβολή περιεχομένου και πληροφοριών διαφήμισης που προσανατολίζονται στα πιθανολογούμενα ενδιαφέροντα των χρηστών. Η μετάδοση και σύγκριση με δεδομένα που είναι διαθέσιμα στο Facebook δεν διεξάγεται σε απλό κείμενο αλλά με τη μορφή των αποκαλούμενων "τιμών κατακερματισμού", δηλαδή μαθηματικών αναπαραστάσεων των δεδομένων (αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, κατά την αποθήκευση κωδικών πρόσβασης). Μετά την αντιστοίχιση για τον σκοπό της δημιουργίας ομάδων-στόχων, τα στοιχεία επικοινωνίας διαγράφονται. Τα στοιχεία επικοινωνίας υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει μιας σύμβασης επεξεργασίας δεδομένων παραγγελιών που έχει συναφθεί με τη Facebook Ireland Ltd. ("Όροι και προϋποθέσεις επεξεργασίας δεδομένων", https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing), βάσει των "Όρων και προϋποθέσεων ασφάλειας δεδομένων"(https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) και, αναφορικά με την επεξεργασία στις ΗΠΑ, βάσει τυποποιημένων συμβατικών ρητρών ("Προσθήκη της Facebook για τη διαβίβαση δεδομένων στην ΕΕ", https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των στοιχείων επικοινωνίας υπάρχουν στους "Όρους χρήσης για τα Προσαρμοσμένα κοινά με λίστα πελατών", https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

 • Είδη δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Δεδομένα χρήσης (π.χ. επισκεφθέντες ιστότοποι, ενδιαφέρον για συγκεκριμένο περιεχόμενο, ώρες πρόσβασης), μεταδεδομένα/δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. στοιχεία συσκευών, διευθύνσεις ΙΡ), δεδομένα τοποθεσίας (πληροφορίες σχετικά με τη γεωγραφική θέση μιας συσκευής ή ενός ατόμου), δεδομένα κοινωνικής ασφάλισης (δεδομένα που διέπονται από το απόρρητο κοινωνικής ασφάλισης και υποβάλλονται σε επεξεργασία, π.χ. από οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας ή αρχές απονομής συντάξεων), δεδομένα συμβάντων (Facebook) ("Δεδομένα συμβάντων" είναι δεδομένα που μπορούν να μεταδοθούν, π.χ. μέσω του εικονοστοιχείου παρακολούθησης του Facebook (μέσω εφαρμογών ή με άλλους τρόπους) και έχουν σχέση με άτομα ή τις ενέργειές τους. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με επισκέψεις σε ιστότοπους, διαδραστικότητα με περιεχόμενο, λειτουργίες, εγκαταστάσεις εφαρμογών, αγορές προϊόντων κ.τ.λ. Τα δεδομένα συμβάντων υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό τη δημιουργία ομάδων-στόχων για πληροφορίες περιεχομένου και διαφήμισης (Προσαρμοσμένα κοινά). Τα δεδομένα συμβάντων δεν περιλαμβάνουν το πραγματικό περιεχόμενο (όπως γραπτά σχόλια), ούτε στοιχεία σύνδεσης και στοιχεία επικοινωνίας (δηλαδή δεν περιέχουν ονόματα, διευθύνσεις email και αριθμούς τηλεφώνου). Τα δεδομένα συμβάντων διαγράφονται από το Facebook το αργότερο μετά από δύο έτη, οι ομάδες-στόχος που δημιουργούνται από αυτά διαγράφονται με τη διαγραφή του λογαριασμού μας στο Facebook, τα στοιχεία επικοινωνίας (Facebook) ("στοιχεία επικοινωνίας" είναι τα δεδομένα που ταυτοποιούν (ξεκάθαρα) υποκείμενα των δεδομένων, όπως ονόματα, διευθύνσεις email και αριθμοί τηλεφώνου, τα οποία μπορούν να μεταδοθούν στο Facebook, π.χ. μέσω του εικονοστοιχείου παρακολούθησης του Facebook ή της αναφόρτωσης για σκοπούς αντιστοίχισης με σκοπό τη δημιουργία Προσαρμοσμένων κοινών. Μετά την αντιστοίχιση με σκοπό τη δημιουργία ομάδων-στόχων, τα στοιχεία επικοινωνίας διαγράφονται).
 • Υποκείμενα των δεδομένων: Χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστότοπων, χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών), ενδιαφερόμενα μέρη, πελάτες, υπάλληλοι (υπάλληλοι, υποψήφιοι υπάλληλοι, πρώην υπάλληλοι), συνεργάτες επικοινωνίας.
 • Σκοποί επεξεργασίας: Παρακολούθηση (π.χ. κατάρτιση προφίλ βάσει ενδιαφερόντων/συμπεριφοράς, χρήση cookies), επαναληπτικό μάρκετινγκ, μετρήσεις μετατροπών (μετρήσεις της αποτελεσματικότητας των μέτρων εμπορικής προώθησης), εμπορική προώθηση βάσει ενδιαφερόντων και συμπεριφοράς), κατάρτιση προφίλ (δημιουργία προφίλ χρήστη), μετρήσεις απήχησης (π.χ. στατιστικά στοιχεία πρόσβασης, αναγνώριση επισκεπτών που επιστρέφουν). (π.χ. στατιστικά στοιχεία πρόσβασης, αναγνώριση επισκεπτών που επιστρέφουν), παρακολούθηση διασταυρούμενων συσκευών (επεξεργασία δεδομένων χρήστη σε διάφορες συσκευές για σκοπούς εμπορικής προώθησης), στόχευση (προσδιορισμός ομάδων-στόχων συναφών με τους σκοπούς εμπορικής προώθησης ή με άλλα στοιχεία περιεχομένου), παρακολούθηση των κλικ, στόχευση, δοκιμή Α/Β).
 • Μέτρα ασφαλείας: απόκρυψη IP (ψευδωνυμοποίηση της διεύθυνσης ΙΡ).
 • Νομική βάση: Συγκατάθεση (άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α) ΓΚΠΔ), Έννομα συμφέροντα (άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ).
 • Επιλογή εξαίρεσης: Σας παραπέμπουμε στην ενημέρωση για την προστασία δεδομένων των αντίστοιχων παρόχων και στις επιλογές εξαίρεσης που δίνονται από τους παρόχους. Εάν δεν έχει προσδιοριστεί ρητά η επιλογή εξαίρεσης, έχετε τη δυνατότητα απενεργοποίησης των cookies από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, αυτό μπορεί να περιορίσει τις λειτουργίες της διαδικτυακής προσφοράς μας. Ως εκ τούτου, συνιστούμε τις ακόλουθες επιπλέον επιλογές εξαίρεσης που προσφέρονται συνοπτικά για τις ακόλουθες περιοχές: α) Ευρώπη: https://www.youronlinechoices.eu. β) Καναδάς: https://www.youradchoices.ca/choices. γ) ΗΠΑ: https://www.aboutads.info/choices. δ) Άλλες περιοχές: https://optout.aboutads.info.

 

Υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται και πάροχοι υπηρεσιών:

 • Google Tag Manager: Το Google Tag Manager είναι μια λύση με την οποία μπορούμε να διαχειριστούμε τις αποκαλούμενες "ετικέτες ιστότοπου" μέσω μιας διεπαφής και έτσι να ενσωματώσουμε άλλες υπηρεσίες στη διαδικτυακή προσφορά μας (ανατρέξτε σε περισσότερες πληροφορίες στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων). Το Tag Manager (που εφαρμόζει τις ετικέτες) δεν δημιουργεί προφίλ χρήστη ούτε αποθηκεύει cookies. Η Google "μαθαίνει" μόνο τη διεύθυνση ΙΡ του χρήστη, η οποία είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του Google Tag Manager. Πάροχος υπηρεσιών: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία, Μητρική εταιρεία: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Ιστότοπος: https://marketingplatform.google.com. Πολιτική απορρήτου: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Analytics: Διαδικτυακή εμπορική προώθηση και ανάλυση δεδομένων ιστού. Πάροχος υπηρεσιών: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία. Μητρική εταιρεία: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Ιστότοπος: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/. Πολιτική απορρήτου: https://policies.google.com/privacy. Εξαίρεση: πρόσθετα εξαίρεσης: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Ρυθμίσεις για προβολή διαφημίσεων: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Google Universal Analytics: Πάροχος υπηρεσιών: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία. Μητρική εταιρεία: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Ιστότοπος: https://marketingplatform.google.com. Μέτρα ασφαλείας: απόκρυψη IP (ψευδωνυμοποίηση της διεύθυνσης ΙΡ). Πολιτική απορρήτου: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Ads και μετρήσεις μετατροπών: Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο διαδικτυακής εμπορικής προώθησης "Google Ads" για να προβάλουμε διαφημίσεις στο διαφημιστικό δίκτυο της Google (π.χ. σε αποτελέσματα αναζήτησης, βίντεο, ιστοσελίδες, κ.τ.λ.) έτσι ώστε να εμφανίζονται σε χρήστες που πιθανόν ενδιαφέρονται για τις διαφημίσεις. Επίσης, διεξάγουμε μετρήσεις των μετατροπών από τις διαφημίσεις. Ωστόσο, μαθαίνουμε μόνο τον ανώνυμο συνολικό αριθμό χρηστών που έκαναν κλικ για να δουν τη διαφήμισή μας και ανακατευθύνθηκαν σε μια σελίδα επισημασμένη με την αποκαλούμενη "ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών". Ωστόσο, εμείς οι ίδιοι δεν λαμβάνουμε καμία πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση των χρηστών. Πάροχος υπηρεσιών: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία, Μητρική εταιρεία: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Ιστότοπος: https://marketingplatform.google.com. Πολιτική απορρήτου: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Ad Manager: Χρησιμοποιούμε το "Google Marketing Platform" (και υπηρεσίες όπως το "Google Ad Manager") για να προβάλουμε διαφημίσεις στο διαφημιστικό δίκτυο της Google (π.χ. σε αποτελέσματα αναζήτησης, βίντεο, ιστοσελίδες κ.τ.λ.). Το Google Marketing Platform χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι οι διαφημίσεις προβάλλονται σε πραγματικό χρόνο βάσει των πιθανολογούμενων ενδιαφερόντων των χρηστών. Αυτό μας επιτρέπει την προβολή διαφημίσεων για τη διαδικτυακή προσφορά μας και στο πλαίσιο αυτής με πιο στοχευμένο τρόπο, προκειμένου να παρουσιάζουμε στους χρήστες μόνο τις διαφημίσεις που πιθανόν συμφωνούν με τα ενδιαφέροντά τους. Για παράδειγμα, εάν σε έναν χρήστη προβληθούν διαφημίσεις για προϊόντα που τον ενδιέφεραν σε άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες, αυτό λέγεται "επαναληπτικό μάρκετινγκ". Πάροχος υπηρεσιών: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία, Μητρική εταιρεία: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Ιστότοπος: https://marketingplatform.google.com. Πολιτική απορρήτου: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Signals: Επιπρόσθετες επιλογές εμπορικής προώθησης που αφορούν μόνο τους χρήστες που έχουν ενεργοποιήσει τις εξατομικευμένες διαφημίσεις στην Google (https://support.google.com/ads/answer/2662856) και περιλαμβάνουν επεξεργασία δεδομένων σε σχέση με συσκευές και επεξεργασία δεδομένων διασταυρούμενων συσκευών. Πάροχος υπηρεσιών: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία. Μητρική εταιρεία: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Ιστότοπος: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de. Πολιτική απορρήτου: https://policies.google.com/privacy. Εξαίρεση: Πρόσθετο εξαίρεσης: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Ρυθμίσεις προβολής διαφημίσεων: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Εικονοστοιχείο παρακολούθησης του Facebook και στόχευση (Προσαρμοσμένα κοινά): Πάροχος υπηρεσιών: https://www.facebook.com, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ιρλανδία. Μητρική εταιρεία: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ. Ιστότοπος: https://www.facebook.com. Πολιτική απορρήτου: https://www.facebook.com/about/privacy; Εξαίρεση: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
 • Διαφημίσεις Microsoft: Επαναληπτικό μάρκετινγκ / μετρήσεις μετατροπών. Πάροχος υπηρεσιών: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ΗΠΑ. Ιστότοπος: https://about.ads.microsoft.com/. Πολιτική απορρήτου: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement. Εξαίρεση: https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.
 • Supermetrics: Υπηρεσία στατιστικής ανάλυσης και αναφορών μάρκετινγκ με σκοπό την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον σχεδιασμό εκστρατειών εμπορικής προώθησης (όπως μέσω της ενσωμάτωσης και επεξεργασίας δεδομένων που παρέχονται ή αναφορτώνονται από άλλες υπηρεσίες). Πάροχος υπηρεσιών: Supermetrics Oy, Company ID: 2552282-5, Mikonkatu 700100 Helsinki, Φινλανδία. Ιστότοπος: https://supermetrics.com/. Πολιτική απορρήτου: https://supermetrics.com/privacy-policy.
 • Vibrant: Η Vibrant χρησιμοποιεί εικονοστοιχεία μετατροπών για να μετρήσει τη συχνότητα ορισμένων ενεργειών στον ιστότοπο ενός διαφημιστή. Μετρούνται μόνο οι ενέργειες που προκαλούνται από προηγούμενο κλικ σε μορφότυπο διαφήμισης της Vibrant. Στις ενέργειες αυτές ενδέχεται να συγκαταλέγονται, για παράδειγμα, το άνοιγμα της αρχικής σελίδας, το κλικ σε ένα κουμπί ιστότοπου, η είσοδος σε ένα καλάθι αγοράς ή η ολοκλήρωση μιας αγοράς (και επομένως, η φόρτωση μιας σελίδας επιβεβαίωσης παραγγελίας). Η Vibrant δεν αποθηκεύει πληροφορίες που μπορούν να ταυτοποιήσουν άτομα, αλλά χρησιμοποιεί τη μέθοδο των δακτυλικών αποτυπωμάτων για να δημιουργήσει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που δεν ταυτοποιεί τον χρήστη. Η Vibrant παρέχει περισσότερες πληροφορίες στην Πολιτική της για τα cookies https://www.vibrantmedia.com/de/cookie-statement/ καθώς και στην Πολιτική απορρήτου της https://www.vibrantmedia.com/de/privacy-policy/. Ο πάροχος υπηρεσιών σε αυτό το πλαίσιο είναι η Vibrant Media GmbH, Neuer Wall 59, 20354, Αμβούργο.

 

Παρουσία σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Διατηρούμε διαδικτυακή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επεξεργαζόμαστε δεδομένα χρήστη σε αυτό το πλαίσιο προκειμένου να επικοινωνούμε με τους χρήστες που είναι ενεργοί σε αυτά ή να προσφέρουμε πληροφορίες σχετικά με εμάς.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι τα δεδομένα χρήστη ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για τους χρήστες, διότι, για παράδειγμα, η επιβολή των δικαιωμάτων των χρηστών μπορεί να καταστεί δυσχερέστερη.

Επίσης, τα δεδομένα χρήστη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποβάλλονται συνήθως σε επεξεργασία για σκοπούς έρευνας αγοράς και διαφήμισης. Παραδείγματος χάριν, μπορούν να δημιουργηθούν προφίλ χρήστη βάσει της συμπεριφοράς χρήσης και των επακόλουθων ενδιαφερόντων των χρηστών. Τα προφίλ χρήστη μπορούν με τη σειρά τους να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, για την προβολή διαφημίσεων εντός και εκτός των μέσων δικτύωσης που πιθανόν αντιστοιχούν στα ενδιαφέροντα των χρηστών. Για αυτούς τους σκοπούς, στους υπολογιστές των χρηστών συνήθως αποθηκεύονται cookies όπου είναι αποθηκευμένη η συμπεριφορά χρήσης και τα ενδιαφέροντα των χρηστών. Επίσης, δεδομένα που είναι ανεξάρτητα από τις συσκευές που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες μπορούν επίσης να αποθηκευτούν στα προφίλ χρήσης (ιδιαίτερα αν οι χρήστες είναι μέλη της αντίστοιχης πλατφόρμας και είναι συνδεδεμένοι σε αυτή).

Για μια αναλυτική παρουσίαση των αντίστοιχων μορφών επεξεργασίας και των επιλογών εναντίωσης (εξαίρεσης), παραπέμπουμε στις δηλώσεις προστασίας των δεδομένων και την ενημέρωση που παρέχονται από τους διαχειριστές των αντίστοιχων δικτύων.

Σε περίπτωση αιτημάτων για ενημέρωση και διεκδίκησης των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι μπορείτε να τα διεκδικήσετε πιο αποτελεσματικά απέναντι στους παρόχους. Μόνο οι πάροχοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών και μπορούν να λάβουν κατάλληλα μέτρα και να παράσχουν πληροφορίες απευθείας. Εάν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Facebook: Είμαστε από κοινού υπεύθυνοι με τη Facebook Ireland Ltd για τη συλλογή (αλλά όχι την περαιτέρω επεξεργασία) δεδομένων από επισκέπτες στη σελίδα μας στο Facebook (γνωστή και ως "Σελίδα θαυμαστών"). Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα είδη περιεχομένου που βλέπουν ή με το οποίο αλληλεπιδρούν οι χρήστες ή τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν (βλ. ενότητα "Ενέργειες στις οποίες προβαίνετε και κοινοποιείτε εσείς και άλλοι" στην Πολιτική Δεδομένων της Facebook: https://www.facebook.com/policy), καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές που χρησιμοποιούν οι χρήστες (π.χ. διευθύνσεις ΙΡ, λειτουργικό σύστημα, είδος προγράμματος περιήγησης, ρυθμίσεις γλώσσας, δεδομένα cookies. Βλ. ενότητα "Πληροφορίες συσκευής" στην Πολιτική Δεδομένων της Facebook: https://www.facebook.com/policy). Όπως εξηγείται στην ενότητα "Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας" της Πολιτικής Απορρήτου της Facebook, η Facebook συλλέγει επίσης και χρησιμοποιεί πληροφορίες για την παροχή υπηρεσιών ανάλυσης με τίτλο "Στατιστικά σελίδας" στους διαχειριστές σελίδων προκειμένου να τους παράσχει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αλληλεπιδρούν με τις σελίδες τους και με το περιεχόμενο που συνδέεται με αυτές. Έχουμε συνάψει ειδική σύμβαση με τη Facebook ("Πληροφορίες σχετικά με τα στατιστικά σελίδας", https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), η οποία διέπει ειδικότερα τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να τηρεί η Facebook και στην οποία η Facebook έχει συμφωνήσει να εκπληρώνει τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων (δηλ. οι χρήστες μπορούν, για παράδειγμα, να αποστέλλουν αιτήματα ενημέρωσης ή διαγραφής απευθείας στη Facebook). Τα δικαιώματα των χρηστών (ιδιαίτερα σε σχέση με την ενημέρωση, τη διαγραφή, την εναντίωση και την υποβολή καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή) δεν περιορίζονται από τις συμβάσεις με τη Facebook. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις "Πληροφορίες σχετικά με τα στατιστικά σελίδας" (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

 • Είδη δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: δεδομένα καταλόγου (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις), στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. email, αριθμοί τηλεφώνου), δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικές φόρμες), δεδομένα χρήσης (π.χ. επισκεφθέντες ιστότοποι, ενδιαφέρον για συγκεκριμένο περιεχόμενο, ώρες πρόσβασης), μεταδεδομένα/δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. στοιχεία συσκευής, διευθύνσεις ΙΡ).
 • Υποκείμενα των δεδομένων: Χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστότοπων, χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών).
 • Σκοποί επεξεργασίας: αιτήματα επαφής και επικοινωνίας, παρακολούθηση (π.χ. κατάρτιση προφίλ βάσει ενδιαφερόντων/συμπεριφοράς, χρήση cookies), επαναληπτικό μάρκετινγκ, μετρήσεις απήχησης (π.χ. στατιστικά στοιχεία πρόσβασης, αναγνώριση επισκεπτών που επιστρέφουν).
 • Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ).

 

Υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται και πάροχοι υπηρεσιών:

 • Instagram: Μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Πάροχος υπηρεσιών: Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, ΗΠΑ. Μητρική εταιρεία: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ. Ιστότοπος: https://www.instagram.com. Πολιτική απορρήτου: https://instagram.com/about/legal/privacy.
 • Facebook: Μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Πάροχος υπηρεσιών: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ιρλανδία. Μητρική εταιρεία: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ. Ιστότοπος: https://www.facebook.com. Πολιτική απορρήτου: https://www.facebook.com/about/privacy. Εξαίρεση: Ρυθμίσεις διαφημίσεων: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
 • LinkedIn: Μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Πάροχος υπηρεσιών: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ιρλανδία. Ιστότοπος: https://www.linkedin.com. Πολιτική απορρήτου: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Εξαίρεση: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
 • YouTube: Μέσο κοινωνικής δικτύωσης και πλατφόρμα βίντεο. Πάροχος υπηρεσιών: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία. Μητρική εταιρεία: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Πολιτική απορρήτου: https://policies.google.com/privacy. Εξαίρεση: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

 

Πρόσθετα και ενσωματωμένες λειτουργίες και περιεχόμενο

 

Ενσωματώνουμε λειτουργικά στοιχεία και στοιχεία περιεχομένου στη διαδικτυακή προσφορά μας τα οποία λαμβάνονται από τους διακομιστές των αντίστοιχων παρόχων τους (στο εξής αναφέρονται ως "τρίτοι πάροχοι"). Τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι, για παράδειγμα, γραφικά, βίντεο ή κουμπιά και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (στο εξής θα αναφέρονται συλλογικά ως "περιεχόμενο").

Η ενσωμάτωση απαιτεί πάντοτε από τους τρίτους παρόχους του εν λόγω περιεχομένου να προχωρήσουν σε επεξεργασία της διεύθυνσης ΙΡ του χρήστη, καθώς χωρίς τη διεύθυνση ΙΡ δεν θα ήταν δυνατό να αποσταλεί το περιεχόμενο στο πρόγραμμα περιήγησής τους. Ως εκ τούτου, η διεύθυνση ΙΡ απαιτείται για την προβολή αυτού του περιεχομένου ή της λειτουργίας. Επιδιώκουμε να χρησιμοποιούμε μόνο το περιεχόμενο του οποίου οι αντίστοιχοι πάροχοι χρησιμοποιούν μόνο τη διεύθυνση ΙΡ για να το παράσχουν. Οι τρίτοι πάροχοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν τις αποκαλούμενες "ετικέτες εικονοστοιχείων" (μη ορατά γραφικά, γνωστά και ως "web beacon") για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης ή εμπορικής προώθησης. Οι "ετικέτες εικονοστοιχείων" μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την ανάλυση πληροφοριών όπως η κυκλοφορία επισκεπτών στις σελίδες του παρόντος ιστότοπου. Οι ψευδώνυμες πληροφορίες μπορούν επίσης να αποθηκεύονται σε cookies στη συσκευή του χρήστη και να περιέχουν, μεταξύ άλλων, τεχνικά στοιχεία σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα, ιστότοπους αναφοράς, την ώρα επίσκεψης και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της διαδικτυακής προσφοράς μας, καθώς και να συνδέονται με πληροφορίες αυτού του είδους από άλλες πηγές.

Σημειώσεις για τις νομικές βάσεις: Όπου ζητάμε από τους χρήστες τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση τρίτων παρόχων, η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι η συγκατάθεση. Διαφορετικά, τα δεδομένα χρηστών υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει των εννόμων συμφερόντων μας (δηλαδή το συμφέρον για αποδοτικές, οικονομικές και φιλικές στον αποδέκτη υπηρεσίες). Σε αυτό το πλαίσιο, θα θέλαμε επίσης να σας παραπέμψουμε στις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies που περιέχονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Χάρτες Bing

 • Είδη δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Δεδομένα χρήσης (π.χ. επισκεφθέντες ιστότοποι, ενδιαφέρον για ορισμένο περιεχόμενο, ώρες πρόσβασης), μεταδεδομένα/δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. στοιχεία συσκευής, διευθύνσεις ΙΡ), δεδομένα τοποθεσίας (πληροφορίες για τη γεωγραφική θέση μιας συσκευής ή ενός ατόμου), δεδομένα καταλόγου (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις), στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. email, αριθμοί τηλεφώνου), δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικές φόρμες).
 • Υποκείμενα των δεδομένων: Χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστότοπων, χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών).
 • Σκοποί επεξεργασίας: παροχή της διαδικτυακής προσφοράς μας και φιλικότητα προς τον χρήστη, παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο σύμβασης και εξυπηρέτησης πελατών, μέτρα ασφαλείας, διαχείριση και απάντηση σε ερωτήσεις.
 • Νομική βάση: Έννομα συμφέροντα (άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ), Συγκατάθεση (άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α) ΓΚΠΔ), Εκτέλεση της σύμβασης και πληροφορίες πριν από τη σύμβαση (άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο β) ΓΚΠΔ).

 

Υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται και πάροχοι υπηρεσιών:

 • Χάρτες Google: Ενσωματώνουμε τους χάρτες της υπηρεσίας "Χάρτες Google" του παρόχου Google. Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μπορεί να περιλαμβάνουν, ειδικότερα, διευθύνσεις ΙΡ και δεδομένα τοποθεσίας των χρηστών τα οποία, ωστόσο, δεν συλλέγονται χωρίς τη συγκατάθεσή τους (η διαδικασία εκτελείται συνήθως στο πλαίσιο των ρυθμίσεων των συσκευών κινητού τους). Πάροχος υπηρεσιών: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία. Μητρική εταιρεία: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Ιστότοπος: https://cloud.google.com/maps-platform. Πολιτική απορρήτου: https://policies.google.com/privacy. Εξαίρεση: πρόσθετο εξαίρεσης: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Ρυθμίσεις για την προβολή διαφημίσεων: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • API και SDK στους Χάρτες Google: Διεπαφές στις υπηρεσίες χαρτογράφησης και τοποθεσίας της Google που επιτρέπουν, για παράδειγμα, τη συμπλήρωση καταχωρήσεων διευθύνσεων, προσδιορισμούς τοποθεσίας, υπολογισμούς αποστάσεων ή την παροχή συμπληρωματικών στοιχείων για τοποθεσίες και άλλα μέρη. Πάροχος υπηρεσιών: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία. Μητρική εταιρεία: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Ιστότοπος: https://cloud.google.com/maps-platform. Πολιτική απορρήτου: https://policies.google.com/privacy.
 • ReCaptcha: Ενσωματώνουμε τη λειτουργία "ReCaptcha" για την αναγνώριση διαδικτυακών ρομπότ, π.χ. κατά την καταχώρηση δεδομένων σε ηλεκτρονικές φόρμες. Τα δεδομένα συμπεριφοράς των χρηστών (π.χ. κινήσεις ποντικιού ή ερωτήσεις) αξιολογούνται προκειμένου να διακρίνουν τους ανθρώπους από τα ρομπότ. Πάροχος υπηρεσιών: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία. Μητρική εταιρεία: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Ιστότοπος: https://www.google.com/recaptcha/. Πολιτική απορρήτου: https://policies.google.com/privacy. Εξαίρεση: Πρόσθετα εξαίρεσης: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Ρυθμίσεις για την προβολή διαφημίσεων: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Βίντεο στο YouTube: Περιεχόμενο βίντεο. Πάροχος υπηρεσιών: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία. Μητρική εταιρεία: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Ιστότοπος: https://www.youtube.com. Πολιτική απορρήτου: https://policies.google.com/privacy. Εξαίρεση: Πρόσθετα εξαίρεσης: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Ρυθμίσεις για την προβολή διαφημίσεων: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Τεχνολογία παρακολούθησης Eloqua που χρησιμοποιείται στον ιστότοπό μας και στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ

Χρησιμοποιούμε το λογισμικό Eloqua Marketing Automation από το Oracle Marketing Cloud για την εξατομίκευση της επικοινωνίας μας μαζί σας, για τις σελίδες στους ιστότοπούς μας και για τις πληροφορίες που σας στέλνουμε. 

 

Cookies Eloqua

Στις αντίστοιχες σελίδες, το Eloqua χρησιμοποιεί cookies και κώδικα JavaScript για τη μέτρηση της συμπεριφοράς των χρηστών και την πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες, για παράδειγμα, τη διαδρομή που πραγματοποιείτε στον ιστότοπό μας, τη συμπεριφορά σας ως προς τα κλικ, την πηγή IP (τη διεύθυνση IP σας), τη χώρα από την οποία έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης κ.λπ. Η Eloqua προσθέτει ένα cookie στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε για πρώτη φορά τον ιστότοπό μας. Χρησιμοποιούμε το cookie της Eloqua και τις πληροφορίες από τον κώδικα JavaScript για να αναλύσουμε τη χρήση του ιστότοπού μας και των επικοινωνιών μας από εσάς, ώστε να κατανοήσουμε τι σας ενδιαφέρει και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις επικοινωνίες που λαμβάνετε από εμάς.

Για να λαμβάνουμε προσωπικές επικοινωνίες και να εξατομικεύουμε την εμπειρία χρήσης σας, συνδέουμε τις προσωπικές πληροφορίες που έχετε μοιραστεί μαζί μας μέσω μιας υποβολής φόρμας, π.χ. μια εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο, ένα αίτημα για δοκιμή κ.λπ. με τις πληροφορίες του προγράμματος περιήγησης που συνδέονται με το cookie Eloqua στη συσκευή σας. Το cookie θα απενεργοποιηθεί μετά από δύο χρόνια, εκτός εάν πρώτα το διαγράψετε από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, εξαιρεθείτε από όλα τα cookies μάρκετινγκ στον ιστότοπό μας ή μόνο από το cookie Eloqua σύμφωνα με τον παρακάτω σύνδεσμο.
 
Χρησιμοποιούμε τα cookies Eloqua βάσει της συγκατάθεσής σας για τα cookies μάρκετινγκ στις ιστοσελίδες μας.

Για να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση των cookies Eloqua, παρακαλούμε προσαρμόστε τις προτιμήσεις σαςς εδώ: https://www.oracle.com/marketingcloud/opt-status.html

 

Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Eloqua 

 
Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται με τη χρήση του Eloqua περιλαμβάνουν ορισμένες τεχνολογίες παρακολούθησης. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα κυρίως για να διαπιστώσουμε ποιά θέματα σας ενδιαφέρουν, κατανοώντας αν τα μηνύματά μας ανοίγουν και σε ποιους συνδέσμους κάνατε κλικ. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες συνδέοντάς τες με υπάρχουσες πληροφορίες παρακολούθησης ή κατάρτισης προφίλ, για να βελτιώσουμε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στέλνουμε και να προσφέρουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχουμε.  

Εάν επιθυμείτε να σταματήσετε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Mazda (Mazda Austria GmbH), μπορείτε να το κάνετε με τους ακόλουθους τρόπους:

 •  Να διαγραφείτε εύκολα από οποιοδήποτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο διαγραφής μέσα στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 •  Να αποχωρήσετε  από όλα τα κανάλια επικοινωνίας μάρκετινγκ.  Επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών της Mazda μέσω email datenschutz@mazda.at, ώστε να ενημερωθούν οι προτιμήσεις σας.
 • Εφαρμογή My Mazda - εάν είστε εγγεγραμμένοι στην εφαρμογή My Mazda, μπορείτε επίσης να αλλάξετε οποιαδήποτε από τα στοιχεία σας ή να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις μάρκετινγκ μέσα από την εφαρμογή.

 

 

Σχεδιασμός, οργάνωση και βοηθητικά εργαλεία

Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες, πλατφόρμες και λογισμικό από άλλους παρόχους (στο εξής θα αναφέρονται ως "τρίτοι πάροχοι") με σκοπό την οργάνωση, τη διαχείριση, τον σχεδιασμό και την παροχή των υπηρεσιών μας. Κατά την επιλογή των τρίτων παρόχων και των υπηρεσιών τους, τηρούμε τις νομικές απαιτήσεις. 

Σε αυτό το πλαίσιο, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία και να αποθηκεύονται στους διακομιστές των τρίτων παρόχων. Στα δεδομένα αυτά ενδέχεται να συγκαταλέγονται δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να περιλαμβάνουν, ειδικότερα, βασικά δεδομένα και στοιχεία επικοινωνίας των χρηστών, δεδομένα για συναλλαγές, συμβάσεις, άλλες διαδικασίες και το περιεχόμενό τους.

Εάν οι χρήστες παραπέμπονται σε τρίτους παρόχους ή το λογισμικό και τις πλατφόρμες τους κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, των επιχειρηματικών συναλλαγών ή άλλων σχέσεων μαζί μας, οι τρίτοι πάροχοι μπορούν να επεξεργάζονται τα δεδομένα χρήσης και τα μεταδεδομένα για σκοπούς ασφαλείας, βελτιστοποίησης των υπηρεσιών και εμπορικής προώθησης. Ως εκ τούτου, σας ζητάμε να εξετάζετε τις ανακοινώσεις προστασίας δεδομένων των αντίστοιχων τρίτων παρόχων.

Σημειώσεις για τις νομικές βάσεις: Εάν ζητάμε από τους χρήστες τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση τρίτων παρόχων, η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι η συγκατάθεση. Επίσης, η χρήση τους μπορεί να αποτελεί συνιστώσα των (προ)συμβατικών υπηρεσιών μας, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση τρίτων παρόχων συμφωνήθηκε σε αυτό το πλαίσιο. Διαφορετικά, τα δεδομένα χρηστών υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει των εννόμων συμφερόντων μας (δηλαδή το συμφέρον για αποδοτικές, οικονομικές και φιλικές στον αποδέκτη υπηρεσίες). Σε αυτό το πλαίσιο, θα θέλαμε επίσης να σας παραπέμψουμε στις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies που περιέχονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

 • Είδη δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: δεδομένα καταλόγου (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις), στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. email, αριθμοί τηλεφώνου), δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικές φόρμες), δεδομένα χρήσης (π.χ. επισκεφθέντες ιστότοποι, ενδιαφέρον για συγκεκριμένο περιεχόμενο, ώρες πρόσβασης), μεταδεδομένα/δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. στοιχεία συσκευής, διευθύνσεις ΙΡ).
 • Υποκείμενα των δεδομένων: Συνεργάτες επικοινωνίας, χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστότοπων, χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών).
 • Σκοποί επεξεργασίας: Μετρήσεις απήχησης (π.χ. στατιστικά στοιχεία για την πρόσβαση, αναγνώριση των επισκεπτών που επιστρέφουν), παρακολούθηση (π.χ. κατάρτιση προφίλ βάσει ενδιαφερόντων/συμπεριφοράς, χρήση cookies), κατάρτιση προφίλ (δημιουργία προφίλ χρηστών).
 • Νομική βάση: Συγκατάθεση (άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α) ΓΚΠΔ), Εκτέλεση της σύμβασης και πληροφορίες πριν από τη σύμβαση (άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο β) ΓΚΠΔ), Έννομα συμφέροντα (άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ).

 

Διαγραφή δεδομένων

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς θα διαγράφονται σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις αμέσως μετά την ανάκληση των συγκαταθέσεων που επέτρεπαν την επεξεργασία ή τη λήξη ισχύος άλλων αδειών (π.χ. εάν ο σκοπός της επεξεργασίας αυτών των δεδομένων έπαψε να ισχύει ή εάν δεν απαιτούνται για αυτόν τον σκοπό).

Εάν τα δεδομένα δεν διαγραφούν διότι απαιτούνται στο πλαίσιο άλλων νομικά επιτρεπόμενων σκοπών, η επεξεργασία τους θα περιορίζεται σε αυτούς τους σκοπούς. Δηλαδή, τα δεδομένα υπάρχουν υπό καθεστώς αποκλεισμού και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για άλλους σκοπούς. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, με τα δεδομένα που πρέπει να διατηρηθούν για λόγους εμπορικού ή φορολογικού δικαίου ή των οποίων η αποθήκευση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περιέχονται και στις επιμέρους ανακοινώσεις για την προστασία των δεδομένων της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων.

 

Τροποποίηση και επικαιροποίηση της πολιτικής απορρήτου

Σας ζητάμε να ενημερώνεστε τακτικά για το περιεχόμενο της δήλωσης προστασίας δεδομένων μας. Αναπροσαρμόζουμε τη δήλωση προστασίας δεδομένων αμέσως μόλις οι αλλαγές στην επεξεργασία δεδομένων που διεξάγεται από την εταιρεία μας καθιστούν απαραίτητη την αναπροσαρμογή. Θα σας ενημερώνουμε όταν οι αλλαγές απαιτούν τη συνεργασία σας (π.χ. τη συγκατάθεσή σας) ή άλλη ατομική ειδοποίηση.

Όπου παρέχουμε διευθύνσεις και στοιχεία επικοινωνίας εταιρειών και οργανισμών στην παρούσα δήλωση απορρήτου, επισημαίνεται ότι, με την πάροδο του χρόνου, οι διευθύνσεις και τα στοιχεία ενδέχεται να μεταβληθούν, οπότε καλό είναι να τα ελέγχετε προτού επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

1Τα οχήματα που εμφανίζονται μπορεί να μην είναι τα ίδια με τα μοντέλα που προορίζονται για την ελληνική αγορά. Τα χρώματα και μερικά χαρακτηριστικά του εσωτερικού και του εξωτερικού που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό μοντέλο και τα οχήματα μπορεί να διαθέτουν προαιρετικό εξοπλισμό.xtras.

Όλες οι τιμές που εμφανίζονται είναι μη δεσμευτικές και συνιστώμενες από την Mazda Ελλάδας, περιλαμβάνουν ΦΠΑ (24%) και τέλη ταξινόμησης για μοντέλα χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό. Λόγω της πολυπλοκότητας υπολογισμού του τέλους ταξινόμησης, ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένες αποκλίσεις. Επομένως, ρωτήστε τον δικό σας αντιπρόσωπο Mazda για την ακριβή τιμή ενός συγκεκριμένου μοντέλου.